Новина: Прекратяване на съществуването на ДЗЗД
(Категория: Статии)
Публикувано от brrabg
неделя 27 септември 2009 - 14:57:59

Прекратяване на съществуването на ДЗЗД

Рейтинг: 5.4/6 (22 потребителски гласа )За да се прекрати съществуването на едно ДЗЗД трябва да са спазени както общите изисквания на Търговския закон, така и вписаните в договора за създаване на ДЗЗД условия.

Процедурата по прекратяване на съществуването на ДЗЗД започва с подписване на споразумение между съдружниците в дружеството за определяне на дата на прекратяване на дейността. Трябва между датата на сключване на споразумението и опрделената дата за прекратяване на дейността да има разумен период от време, през който да бъдат изготвени необходимите документи. Така сключеното споразумение се заверява пред нотариус.

В споразумението освен въпроса за дата на прекратяване на ДЗЗД, трябва да се реши и въпроса за разпределение на имуществото между съдружниците. Ако дружеството има неразпределена печалба, тя също трябва да се разпрдели, като при това разпределение се начислява и данък върху дивидентите и ликвидационните дялове в размер на 5%.

В периода от сключване на споразумението за прекратяване на ДЗЗД, до датата определена за прекратяване, трябва да се извършат редица действия:

1. Да се изготви пълен финансов отчет за периода от 01 януари до датата на прекратяване;
2. Да се изготви данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за периода от 01 януари до датата на прекратяване;
3. Да се изготви справка по чл. 73 от ЗДДФЛ за периода от 01 януари до датата на прекратяване;
4. Да се изготвят декларации по чл. 201 от ЗКПО и чл. 55 от ЗДДФЛ, ако има изплатени доходи на чуждестранни лица;

На датата определена за прекратяване на ДЗЗД трябва да се извършат следните действия:

В регистър БУЛСТАТ се представят:

1. Оригиналното картонче с номера по БУЛСТАТ;
2. Нотариално заверено копие на споразуението за прекратяване на дружеството;
3. Ако документите не се представят от представляващия дружеството е необходмо пълномощно, което не е необходимо да е нотариално заверено.

В НАП се представят:


1. Декларация по чл. 92 от ЗКПО, заедно с изготвеният ГФО за периода от 01 януари до датата на прекратяваме и един екземпляр от споразумението за прекратяване на ДЗЗД;
2. Справка по чл.73 от ЗДДФЛ;
3. Декларации по чл.201 от ЗКПО и чл. 55 от ЗДДФЛ ако има удържани такива дабъци за последното тримесечие.

Срокът за внасяне на данъците по подадените по-горе декларации е до датата на прекратяване на дружеството.

След прекратяване на дружеството трябва:

1. Да се прекрати самоосигуряването на съдружниците, ако е декларирано такова;
2. Да се заверят осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица и на работещите по трудов договор в дружеството;
3. Да се предадат в НОИ ведомостите за заплати и другите документи свързани с осигуряването на работещите по трудов договор.

И с това приключва процедурата по прекратяване на ДЗЗД.


Новина от Регистрация на фирма
( http://www.regfirms.com/news.php?extend.5 )