Новина: Указания за попълване на Заявление Г2 - Обявяване на Годишен финансов отчет (ГФО)
(Категория: Статии)
Публикувано от brrabg
четвъртък 22 декември 2011 - 12:38:25

І. Заявление Г 2 за обявяване на годишен финансов отчет съдържа полета, обединени в групи, в които данните се попълват както следва:

1. група "Идентификация" с единствено поле „Идентификация", в което се посочват единният идентификационен код и фирмата на търговеца, по чиято партида се заявяват за вписване обстоятелствата;

2. група "Допълнение" с единствено поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на допълнително заявление;

3. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е постоянният адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества на заявителя: "търговец", „прокурист”, "друго лице в предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно", „съставител на финансовите отчети”.

4. група „Обявени актове” с единствено поле с единствено поле № 1001 "Описание на обявения акт", в което се отбелязва „Годишен финансов отчет” и се посочва годината, за която се отнася съответният годишен финансов отчет.

5. група "Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за получаване по електронен път на постановен отказ по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за получаване на отказ, ако заявителят е заявил съгласие за получаване по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната", в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата, държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса; полето се попълва, когато не е заявено съгласие за получаване на отказ по електронен път и заявителят желае да получи отказа на адрес, различен от адреса на управление на дружеството;

6. група "Приложения" със следните полета:
а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен отказ и от което ще се ползват вече представени документи;
б) поле "Описание" за отбелязване на приложените към заявлението документи и на документите, които ще се ползват от предходно заявление;

7. група "Подпис" с единствено поле за подписа на заявителя; когато заявлението се подава по електронен път, това поле не се попълва.

ІІ. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя" и "Подпис" се попълват за всеки един от тях, а в
случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образеца не достига, се прилага допълнително приложение З1.Новина от Регистрация на фирма
( http://www.regfirms.com/news.php?extend.33 )