Новина: Нови формуляри за регистрация и промяна на обстоятелства за различните видове търговци (в сила от 01.01.2012 г.)
(Категория: Статии)
Публикувано от brrabg
четвъртък 22 декември 2011 - 11:52:49

От 01.01.2012 г. са променени образците на заявленията за първоначално вписване и промени на обстоятелства за различните видове търговци, които се подават в търговския регистър.
Новите образци можете да изтеглите от долните линкове:

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ - А1


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО - А2


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО - А3


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ - А4


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО - А5


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО С АКЦИИ - А6


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО КООПЕРАЦИЯ - А7


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО КЛОН НА ЧУЖДЕСТРАНЕН ТЪРГОВЕЦ - А8


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ТЪРГОВЕЦ - ПУБЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ - А9


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕСИ СЪС СЕДАЛИЩЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - А10


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ПОДЕЛЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ЕВРОПЕЙСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕСИ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА - А11


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКО ДРУЖЕСТВО - А12


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКО КООПЕРАТИВНО ДРУЖЕСТВО - А13


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ПРОКУРА - Б1


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО КЛОН - Б2


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ЗАЛОГ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ - Б3


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ЗАЛОГ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ - Б4


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ЗАПОР ВЪРХУ ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ - Б5


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ - Б6


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ПОЕМАНЕ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ - В1


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА - В2-1


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА - В2-2


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СПИРАНЕ НА ВПИСВАНЕТО ПРИ ОСПОРВАНЕ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО - В2-3


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ С УЧАСТИЕ НА ДРУЖЕСТВА ОТ ДЪРЖАВИ - ЧЛЕНКИ НА ЕС ИЛИ ДРУГИ ДЪРЖАВИ - СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЕИП - В2-4


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА КООПЕРАЦИИ - В3-1


(Обнародвани в ДВ, бр. 102 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА КООПЕРАЦИИ - В3-2


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ ЕВРОПЕЙСКО КООПЕРАТИВНО ДРУЖЕСТВО СЪС СЕДАЛИЩЕ В Р. БЪЛГАРИЯ В КООПЕРАЦИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В Р. БЪЛГАРИЯ - В3-3


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА АКТОВЕ - Г1


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ - Г2


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ФИРМА - Д1


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ - Е1


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УКАЗАНИЯТА ПО ЧЛ. 22, АЛ. 4 ОТ ЗТР - Ж1


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДАННИ ЗА ЗАЯВИТЕЛ - З1

Новина от Регистрация на фирма
( http://www.regfirms.com/news.php?extend.30 )