Новина: Проектозакон за промяна на Закона за търговския регистър предвижда срока за пререгистрация да се удължи до 30 юни 2011 г.
(Категория: Статии)
Публикувано от brrabg
четвъртък 14 октомври 2010 - 04:19:36

На заседанието си на 13 октомври 2010 г. Министерският съвет прие проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър /ЗТР/. С измененията се създава по-подробна законова дефиниция на понятието търговски регистър, който представлява електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, които се вписват по силата на закон и актовете, които се обявяват по силата на закон за всички търговци и клонове на чуждестранни търговци.

С измененията се предвижда всички заявления за вписване, за заличаване на обстоятелства и за обявяване на актове в търговския регистър да се подават само по електронен път за акционерните дружества и командитните дружества с акции. Промените в закона целят още удължаване сроковете за произнасяне на длъжностните лица по регистрацията по заявленията за вписване и за заличаване, по заявленията за обявяване на актове и на годишните финансови отчети. Предвидените нови срокове се налагат от практиката.

В законопроекта е предвидена защита на информацията, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни личните данни, като обстоятелствата и актовете, вписвани и обявявани в търговския регистър, се оповестяват без тази информация. Изключение прави информацията, за която със закон се изисква да бъде оповестена.

Всеки има право на свободен и безплатен достъп до базата данни на търговския регистър. Агенцията по вписванията осигурява регистриран достъп до делото на търговеца. По този начин се осигурява възможност за техническа защита на оповестените в регистъра лични данни чрез проследяване на потребителите на информация от търговския регистър в случаите на констатирана злоупотреба с тези данни. Предлага се лицето, което иска достъп до архивната информация по партидите на търговците, да се идентифицира чрез електронен подпис или чрез цифров сертификат, осигуряващ му уникална парола или с документ за самоличност.

Предложените изменения имат за цел преуреждане на обществените отношения, свързани с пререгистрацията, прекратяването и заличаването на едноличните търговци, на клоновете на чуждестранните търговци, на капиталовите търговски дружества и на кооперациите, които не са поискали пререгистрация и вписване до 30.06.2011г. в търговския регистър. Всички еднолични търговци и клонове на чуждестранни търговски дружества, които до 30.06.2011 г. не са поискали пререгистрация, няма да бъдат пререгистрирани служебно, както предвиждаше уредбата до сега. Едноличните търговци ще бъдат заличени, защото те отговарят с цялото си имущество и като физически лица за задълженията, които са поели като търговци. Клоновете ще бъдат закрити. Фирмените им дела ще бъдат архивирани и съхранявани от окръжните съдилища. От 01.07.2011 г. по силата на закона се счита за прекратена и дейността на търговските дружества и кооперациите, които не са пререгистрирани в срока по закона.

Предвижда се Агенцията по вписванията да оповести на електронната си страница списъци на едноличните търговци и клоновете на чуждестранни търговци, както и списък на търговските дружества и кооперациите, за които не е поискана пререгистрирация в законоустановения срок. С обявяването на тези списъци всички държавни учреждения, съдилищата, банките, кредиторите и Националната агенция по приходите се считат за уведомени.

С измененията се създава възможност за всяко заинтересовано лице да може да поиска пререгистрация и обявяване в ликвидация по реда на Търговския закон на търговец от обявения на електронната страница на агенцията списък, при условие, че е в състояние да осигури средства за извършване на ликвидацията, които в последващ момент се предвижда да му бъдат възстановени.

На основание заявлението за пререгистрация и обявяване в ликвидация Агенцията пререгистрира търговеца, вписва ликвидацията, назначава ликвидатор и определя срока за приключване на ликвидацията. За да се даде възможност на кредиторите на търговците да реализират своите вземания от имуществото на прекратеното дружество, е необходимо да се премине през ликвидационно производство, подчинено на уредбата, съдържаща се в Търговския закон. Предвижда се разноските за производството по ликвидация да са за сметка на търговеца. Счита се, че въведената с измененията уредба на закона ще осигури ефективен процес по ликвидацията на дружествата или в къси срокове ще се установи какво е действителното състояние на дружеството.

С допълнението на чл. 40 от Закона за счетоводството се предвижда поетапен ред за обявяване на годишните финансови отчети от съответните търговци. С това изменение се цели облекчаване на процедурата по административното обслужване на бизнеса от агенцията, намаляване на напрежението в работата й, както и своевременно изпълнение на предвидените в закона задължения.


Новина от Регистрация на фирма
( http://www.regfirms.com/news.php?extend.24 )