Новина: Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
(Категория: Статии)
Публикувано от brrabg
събота 05 декември 2009 - 22:13:21

Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)

Вече си регистрирахте фирма. С два лева капитал. И малко след това стигнахте до извода, че сте сгрешили. Кпиталът не стига за финансиране на дейноста на фирмата. Бързо сте стигнали до извода, че капитала трябва да се увеличи.

Как се прави?

Капиталът на едно дружество се увеличава с решение на Общото събрание ако е ООД или с Решение на едноличния собственик на капитала ако е ЕООД.

Как се свиква Общо събрание на съдружниците?

Общото събрание на съдружниците се свиква с покана от управителя до съдружниците. В поканата трябва да са посочени датата и мястото на провеждане на събранието и дневния ред. Поканата трябва да е връчена на съдружниците най-малко седем дни преди датата на провеждането му.

Няма утвърдена специална форма на поканата.

Тя може да изглежда примерно така:


Покана до съдружниците на .................... ООД


От ..............................................., управител на ..................... ООД

До:
1. Съдружник 1
2. Съдружник 2


Уважаеми господа,

Уведомявам ви че на дата .......................... в ................... часа, ще се проведе Общо събрание на съдружмиците в ..................... ООД. Събранието ще се проведе в офиса на дружеството.

Дневен ред: Обсъждане на необходимостта от допълнително финансиране на дейността на дружеството и вземане на решение за увеличаване на капитала..

Управител на ............... ООД:.........................................


Получих поканата:

1. Съдружник 1 подпис:....................... Получих поканата на дата:....................

2. Съдружник 2 подпис:....................... Получих поканата на дата:....................За да е законно проведеното събрание поканата трябва да е получена от всички съдружници най-малко седем дни преди датата, на която е насрочено Общото събрание.

За проведеното събрание се сътавя протокол, в който се описват направените предложения, обсъждания и взетите решения.

Няма специална форма за изготвянето на протокол от Общото събрание на съдружниците.

Такъв протокол може да изглежда по следния начин:


Протокол от заседание на Общото събрание на .......................... ООД


Днес,................... се проведе заседание на Общото събрание на .................... ООД.

Присъстваха:

1. Съдружник 1, притежаващ 50 % от капитала на дружеството
2. Съдружник 2, притежаващ 50 % от капитала на дружеството


Събранирто протече при следния дневен ред:

1. Обсъждане на необходимостта от допълнително финансиране на дейноста на дружеството


Управителят на дружеството, г-н .................................. запозна съдружниците с текущото финансово състяние на дружеството и предложи на съдружниците да вземат решение за увеличаване на капитала на ХХХХ лв.

След направени разисквания Общото събрание взе следното решение:

Да се увличи капитала на .................... ООД с ХХХХ лв., като всеки от съдружниците внесе ½ от цялото увеличение.

Сумите за увеличение на капитала да бъдат внсени в срок до 7 дни от вземането на това решение.
Във връзка с увеличението на капитала бе приет нов дружествен договор, в който бе отразена новата стойност на капитала и разпределението между съдружниците.

Общото събрание възложи на управителя, г-н.............................. да заяви за вписване в Търговски регистър увеличението на капитала и новоприетия дружествен договор.

Съдружник 1: подпис

Съдружник 2: подпис


Заедно с решението на Общото събрание трябва да се изготви и нов дружествен договор, в който да се впише новата сума на капитала и разпределението му между съдружниците.

Внасяне на капитала

Сумата за увеличение на капитала не се внася в набирателна сметка, както е при първоначалната регистрация, а в разплащателната сметка на дружеството. Няма законово ограничение сумата да бъде внесена и в касата на дружеството, но има случаи, в които АВ отказва вписване при внасяне на капитала в брой, така, че този начин не се препоръчва.

Сумите за увеличение на капитала се внасят от името на всеки съдружник по отделно.

След като капиталът е внесен в банковата сметка на дружеството, промяната трябва да се заяви за вписване в Търговския регистър.

Вписването се заявява от управителя на дружеството.

Попълва се само заявлени А4, в което се попълват раздели „Идентификация”, „Уточнение относно заявлението” и „Данни за заявителя”.

В частта „Основни обстоятелства” се попълват:

точка 19 „Съдружници”, като там се вписват съдружниците и се отбелязва целият капитал притежаван от всеки съдружник, а не само стойноста на увеличението

точки 31 и 32 в част „Капитал”, където се посочва стойността на целия капитал на дружеството.

Всички останали полета в част „Основни обстоятелтва” не се попълват.

Към Заявление A4 за вписване на промените се прилагат следните документи:

1. Покана за свикване на общо събрание на съдружниците
2. Протокол от заседание на общото събрание на съдружниците
3. Дружествен договор
4, Вносни бележки удостоверяващи внасянето на капитала в банковата сметка на дружеството
5. Декларация по чл. 13 ал. 4 от Закона за търговския регистър
7. Документ за внесена държавна такса за увеличение на капитала на ООД - 60.00 лв.

Ако документите се подават от приносител, към заявлението се прилагат още:

8. Изрично нотариално заверено пълномощно за подаване на документите в търговския регистър
9. Декларация по чл. 13 ал. 5 от ЗТР
10. Данни за приносителя

Ако документите се подават от прносител, Заявление А4 също трябва да с нотариална заверка на подписа на управителя.

Пояснение: Ако ще се увеличава капитала ЕООД не се отправя покана за свикване на общо събрание, Протоколът от заседание на общото събрание се заменя с Решение на едноличния собственик за увеличение на капитала, а останалите документи си остават същите.Новина от Регистрация на фирма
( http://www.regfirms.com/news.php?extend.15 )