Новина: Всеки трябва да си знае правата, или Защо не ни трябва Удостоверение за актуално състояние
(Категория: Статии)
Публикувано от brrabg
вторник 17 ноември 2009 - 20:45:39

Всеки трябва да си знае правата, или Защо не ни трябва Удостоверение за актуално състояние

Добре е човек да си знае правата. Добре е и другите да знаят какви права имате. Добре е, но повечето организации и техните служители не знаят или поне им е по-лесно да се правят, че не знаят.

Какви права имаме ако фирмата ни е вписана (регистрирана или пререгистрирана) в Търговския регистър към Агенция по вписванията?

Едно от основните ни права е регламентирано в чл. 23 ал. 4 от Закона за търговския регистър и това е правото ни да НЕ ПРЕДСТАВЯМЕ Удостоверение за актуално състояние пред определените в чл. 23 ал. 4 от ЗТР организации и учреждения.

Извадка от Закона за търговския регистър:Единен идентификационен код

Чл. 23. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Агенцията определя единен идентификационен код, наричан по-нататък "ЕИК", задължителен за търговците и техните клонове, клоновете на чуждестранните търговци, вписани в търговския регистър както и в случаите по глава втора "а".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Единният идентификационен код се определя при първоначалното вписване в търговския регистър и остава непроменен до заличаването.

(3) Начинът за формиране на ЕИК се определя с наредбата по чл. 31.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Ако е посочен ЕИК, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър.
Кои са държавните и общински организации не е необходимо да поясняваме, но при всички положения не трябва да представяме такова удостоверение при участие в търгове, сключване на договори с държавни или общински администрации, пред НАП, НОИ, Инспекция по труда и която и да е друга организация на бюджетна издръжка.

По интересен е въпроса с "лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките"
С този проблем ще се сблъскате веднага след регистрация на вашата фирма. Ако сте регистрирали капиталово дружество и след регистрацията искате да закриете набирателната си сметка, ще ви бъде поискано удостоверение за актуално състояние.

Не се поддавайте на капризите на банката. В чл. 23 ал. 4 ясно е записано, че банката няма право да ви иска такъв документ. Каквото и да ви говорят служителите бъдете непреклонни - позовавайте се на текста от закона и искайте освобождаването на капитала незабавно без да представяте исканото удостоверение. Законът е на вапа страна. Ползвайте правата, които имате и спестете разходите за получаването на такова удостоверение.

Други организации попадащи в обхвата на "лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги" са нотариуси, мобилни оператори, БТК АД, електроразпределителните дружества, ВИК-дружествата. Така, че ако имате намерение да закупите мобилен телефон от името на вашата фирма не ви трябва Удостоверение за актуално състояние.

И накрая да знаете, че този, който не се съобрази с разпоредбите на чл. 23 ал. 4 от Закона за търговския регистър има предвидена санция:

Извадка от Закона за търговския регистър:Нарушения и глоби

Чл. 40. (1) Лице, което е задължено, но не заяви вписване на обстоятелство по чл. 4 или не представи акт по чл. 5 в определения от закон срок, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.)

(3) Ако след като е наказано с глоба, задълженото лице не заяви вписване или не представи актовете в определения срок, то се наказва с глобите по ал. 1 и 2 всеки месец до извършване на действията.

(4) С глобите по ал. 1 и 3 се наказва и длъжностно лице от агенцията, което, след като е длъжно, не извърши необходимото вписване, заличаване или обявяване в търговския регистър или не постанови отказ.

(5) За нарушение на чл. 23, ал. 4 виновните длъжностни лица се наказват с глоба от 100 до 500 лв.Санкциите са персонални и се налагат на упорития служител, който иска да получи така необходимото му удостоверение.Новина от Регистрация на фирма
( http://www.regfirms.com/news.php?extend.14 )