Non deposit forex bonus

Get $1500 STARTUP Bonus

Start trading without any investments and risks right now!

Последни съобщения във форума

Тема Автор Отговори
Вписване на прокурист на ЕТ: Здравейте, Желая да впиша съпругата ми като прокурист. Моля за помощ. Какви документи да подготвя и къде да ... от: Форум за предприемчивите хора isbul 10
Собственик ЕООД инвалид: Здравейте, предстои ми пускане дейността на фирмата ЕООД. Междувременно се инвалидизирах с 80 % /за жалост .../ ... от: Форум за предприемчивите хора didineva 5
конфликт на интереси ли е,искам съвет как да постъпя: Здравейте,дано ми помогнете с моята дилема имам фирма кято е основана през 2009г два пъти започвах дейност и ... от: Форум за предприемчивите хора радо76 3
Прокурист или Търговски пълномощник: Добър ден, Задължително ли е ЕТ, осигуряващо се като СОЛ да назначи Прокурист при излизане в майчинство ... от: Форум за предприемчивите хора krasi1 1
А4: При регистрация на ново ООД с двама управители, които са заедно и поотделно, заявители са и двамата или може ... от: Форум за предприемчивите хора Лили 1

Регистрация на ООД

Регистрация на дружество с ограничена отговорност (ООД)

Регистрация на дружество с ограничена отговорност (ООД) е регламентирана в Търговския закон, част втора, дял първи, глава тринадесета – Дружество с ограничена отговорност

ООД може да регистрират две или повече дееспособни български или чуждестранни физически и/или юридически лица, като те отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловитте си вноски.

Минималният размер на регистрирания капитал на ООД е 2.00 лв. Към датата на регистрацията на дружеството трябва да са внесени най-малко 2.00 от капитала. Ако регистрирания капитал е по-голям от два лева, минималната сума на внесения капитал трябва да е 2 лв.

Капиталът може да е разделен на дялове, като всеки дял трябва да е минимум 1 лв. и да е на стойност кратна на 1. Сумата на дяловете трябва да е равна на капитала.

Запазване на име на ООД

Процедурата по регистрация на ООД започва с избора на фирма (наименование).
След като вече имате избрано име трябва да го запазите в Търговския регистър.
Процедурата по запазване на фирма е регламетирана в Закона за търговския регистър.

Запознайте се с текста от закона

Глава четвърта.
ЗАПАЗВАНЕ НА ФИРМА
Запазване на фирма
Чл. 35. (1) Всеки може да запази фирма преди подаване на заявление за вписване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Запазването се извършва въз основа на заявление по образец, в което се посочва заинтересованото лице, в чиято полза е запазването чрез незабавно отразяване в търговския регистър по реда на постъпването на заявлението.
(3) По всяко заявление се извършва проверка дали друго лице няма права върху фирмата и дали е платена дължимата държавна такса.

Действие на запазването (Загл. изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.)
Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) (1) Запазването има действие 6 месеца и е пречка друг търговец да бъде вписан в търговския регистър под същата фирма. Действието на запазването се продължава до приключването на производството по обжалване на отказа за вписване.
(2) В случай, че в срока по ал. 1 е подадено ново заявление за вписване, запазването има действие до приключване на производството по регистрация.

Забрана за прехвърляне
Чл. 37. Запазената фирма е неотчуждима и непрехвърлима.


Запазването на името на фирма става чрез подаване на Заявление Д1 в търговския регистър.

Начина на попълване на заявлението е регламентирано в Наредба за водене, съхранение и достъп до търговския регистър.

Виж указанията за попълване

Виж указанията за попълване

Указания за попълване на заявление Д1

І. Заявление Д1 за запазване на фирма съдържа полета, обединени в групи, в които данните се попълват както следва:
1. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на
заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато
заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът,
жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е
постоянният адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества на заявителя: "търговец", „прокурист”, "друго
лице в предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. група „Запазена фирма” със следните полета:
а) поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което търговецът или клонът на чуждестранен търговец ще
извършва търговска дейност, без да се посочва правната форма;
б) поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата се изписва на латиница, без да се
посочва правната форма. Попълването на това поле не е задължително;
в) поле № 29 "Заинтересовано лице", в което се посочват името/фирмата/наименованието и ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/кодът по
БУЛСТАТ на лицето, в полза на което се заявява запазване на фирмата и качеството на това лице спрямо търговеца или клона на
чуждестранен търговец, който ще бъде вписан в търговския регистър под запазената фирма (съдружник, управител, едноличен
собственик и т. н.);
г) поле № 27б "Заличаване на запазването", в което се отбелязва заявяването за заличаване на запазването на фирма, като
заявител може да бъде само заинтересованото лице, в чиято полза е направено запазването.
5. група "Приложения" с единствено поле "Описание" за отбелязване на приложените към заявлението документи и на
документите, които ще се ползват от предходно заявление;
6. група "Подпис" с единствено поле за подписа на заявителя; когато заявлението се подава по електронен път, това поле не
се попълва.
ІІ. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя" и "Подпис" се попълват за всеки един от тях, а в
случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образеца не достига, се прилага допълнително приложение З1.


Заявител може да бъде: 1. търговеца; 2. друго лице в предвидените по закон случаи; 3. адвокат с изрично пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата, за представителство пред агенцията, 4. прокурист.

Заявлението може да се подаде в Агенцията по вписванията от заявителя или от лице с изрично писмено пълномощно.
Ако заявлението се подава от лице различно от заявителя, то заявлението и пълномощното трябва да са нотариално заверени.

Съвет:

Добре е заявлението за запазване на име да се подаде лично от собственика, защото ако в момента на подаването името е заето, ще има възможност да избере ново име което е свободно. Ако заявлението се подава от упълномощено лице и е нотариално заверено с вписано име, което не е свободно, ще трябва да правите ново зявление Д1.


При подаване на заявлението, ако името е свободно запазването става веднага и има валидност 6 месеца, през които никой, освен заинтересованото лице запазило името, не може да рагистрира фирма със същото име.

Необходими документи за запазване на име на ООД:

1. Заявление Д1 за запазване на име
2. Декларация по чл. 13 ал. 4 от Закона затърговския регистър
3. Нотариално заверено пълномощно на приносителя (ако заявлението ше се подава от приносител, а не от заявителя)
4. Декларация по чл. 13 ал. 5 от Закона за търговския регистър (ако заявленирто ше се подава от приносител, а не от заявител)

Горните документи могат да бъдат попълнени на компютър, пишеща машина или четливо на ръка.

Таксата за запазване име на фирма е 50.00 лв.

Учредяване на ООД и избор на управител

След като има запазено име трябва да се вземат редица решения свързани с учредяването на дружеството.
За целта се съставя Протокол от заседание на общото събрание на съдружниците, в което се определят:

1.седалището
2.адрес на управление
3.наименованието на дружеството
4.предмет на дейност
5.размер на регистрирания и внесен капитал, както и срок за внасяне на останалата част от регистрирания капитал (ако при регистрацията не е внесен целият капитал)
6. Съдружниците, и размерът на капитала на всеки от тях
6.срокът за съществуване на дружеството (ако има такъв, в противен случай дружеството се учредява за неопределен срок)
7. решение за избор на управител
8.приемане на Дружествения договор на дружеството.

Важна част от тези решения е изборът на управител. Управителят може да бъде както някой от съдружниците, така и друго лице, с което дружеството сключва договор за управление и контрол на ООД.

Управителите може да са повече от един. Ако управителите са повече се определя начин на представителство на дружеството – заедно, поотдено или заедно и поотделно.

Примерен образец на Протокол от заседание на общото събрание на съдружниците

Дружествен договор

Дружественият договор се съставя и подписва от съдружниците и се обявява в търговския регистър при първоначалната регистрация на ООД.

В дружествения договор се определят:

1.Фирмата, седалището и адреса на управление на ООД
2.предметът на дейност
3.Срокът за съществуване на дружеството
4.Капитал
5. Съдружниците и разпределението на капитала между тях
5.Управлвние и начин на представителство
6.Правомощия на съдружниците, общото събрание и на управителя на дружеството

както и други въпроси, които са съществени за дейността на дружеството.

Ако капиталът няма да бъде внесен изцяло при първоначалната регистрация, трябва в дружествения договор да бъде записана сумата на ефективно внесения капитал и да бъде определен срок за внасяне на останалата част на капитала. Срокът за довнасяне на капитала не може да бъде повече от 2 (две) години.
Капиталът може да се внесе в коя да е българска банка, чрез откриване на специална набирателна сметка, в която сумата е блокирана до вписването на дружеството в търговския регистър. Всеки съдружник внася капитала си с отделен документ. След приключване на процедурата, набирателната сметка се трансформира в разплащателна или се закрива и парите се получават в брой.

Примерен образец на Дружествен договор

Регистрация на ООД в търговския регистър

За вписване на ООД се подава попълнено Заявление А4. Зявлението трбява да е попълнено от името на управителя на ООД. Това трябва да се има предвид, ако управителят е различен от собственика. Ако управителя е повече от един и начина на представителство е „заедно“, тогава като заявители се записват всички управители.
Начина за попълване на заявление А4 при първоначална регистрация е определено в указанията за попълване на заявление А4.

Към заявлението за вписване на ООД се прилагат следните документи:

1. Протокол от заседание на общото събрание на съдружниците
2. Дружествен договор
3. Съгласие да бъде избран за управител и образец от подписа на управителя - нотариално заверено
4. Декларация по чл. 141 от Търговския закон
5. Декларация по чл. 142 от Търговския закон
6. Декларация по чл. 13 ал. 4 от Закона за търговския регистър
7. Документи за внесен капитал
8. Документ за внесена държавна такса за регистрация на ООД - 160.00 лв.

Ако документите се подават от приносител, към заявлението се прилагат още:

9. Изрично нотариално заверено пълномощно за подаване на документите в търговския регистър
10. Декларация по чл. 13 ал. 5 от ЗТР
11. Данни за приносителя

Съгласно промените в ЗТР, в сила от 01.01.2012 г.:
Когато към заявлението на търговеца за вписване, заличаване или обявяване не са приложени всички документи, които се изискват по закон, или когато не е платена дължимата държавна такса, длъжностното лице по регистрацията дава указания на заявителя за отстраняване на нередовността. Указанията се оповестяват по електронната партида на търговеца или на електронната страница на агенцията, когато е подадено заявление за регистрация на търговеца, не по-късно от следващия работен ден от постъпването на заявлението в търговския регистър. Заявителят може да изпълни указанията и да ги представи чрез заявление по образец, определен в наредбата по чл. 31. Длъжностното лице постановява отказ, ако тези указания не са изпълнени до изтичането на срока по чл. 19, ал. 2.


Това означава, че след подаване на заявлението за регистрация, трябва да следите страницата на Търговския регистър и ако там бъде публикувано указание за предоставяне на допълнителни документи, следва да изпълните това указание в срок от три работни дни, в противен случай ще получите отказ.

Допълнитело пояснение: Ако лицето, което ще подава документите за регистрация на ООД е различно от управителя, следва и заявление А4 да бъде нотариално заверено от управителя на дружеството.


 9.3 - 3 votes 

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-9354828679820113"
data-ad-slot="6270180094">

Търсене в сайта

Custom Search

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]

Меню

Последни коментари

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от brrabg на 26 мар : 13:34
Възможно е да.

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от MitkoNK на 21 мар : 08:58
Възможно ли е увеличаването на капитала да се извъ [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от brrabg на 16 фев : 14:37
Така няма да стане. В набирателната сметка може са [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от Иво на 13 фев : 08:00
Какъв е проблема да взема назаем от приятел 1000 л [още ...]

[новини] Всеки трябва да си знае правата, или Защо не ни трябва Удостоверение за актуално състояние
Публикувано от brrabg на 22 дек : 12:53
Това са търговски взаимоотношения и не са регламен [още ...]

[новини] Всеки трябва да си знае правата, или Защо не ни трябва Удостоверение за актуално състояние
Публикувано от Димма на 15 дек : 15:20
А имат ли право лица извън посочените в чл. 23 (4) [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от Кирилов на 06 сеп : 21:22
Не разбирам какъв е проблемът при ЕООД, след като [още ...]

[новини] Публикуване на ГФО за предприятия нерегистрирани по Търговския закон
Публикувано от brrabg на 21 юни : 04:19
На този въпрос може да ви отговори само някой от А [още ...]

[новини] Публикуване на ГФО за предприятия нерегистрирани по Търговския закон
Публикувано от expecially на 20 юни : 11:25
Здравейте, бих искала да попитам защо Публикуван в [още ...]

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от brrabg на 19 апр : 12:18
Важи, защо да не важи. При апорта има някои особен [още ...]