Non deposit forex bonus

Get $1500 STARTUP Bonus

Start trading without any investments and risks right now!

Последни съобщения във форума

Тема Автор Отговори
Вписване на прокурист на ЕТ: Здравейте, Желая да впиша съпругата ми като прокурист. Моля за помощ. Какви документи да подготвя и къде да ... от: Форум за предприемчивите хора isbul 10
Собственик ЕООД инвалид: Здравейте, предстои ми пускане дейността на фирмата ЕООД. Междувременно се инвалидизирах с 80 % /за жалост .../ ... от: Форум за предприемчивите хора didineva 5
конфликт на интереси ли е,искам съвет как да постъпя: Здравейте,дано ми помогнете с моята дилема имам фирма кято е основана през 2009г два пъти започвах дейност и ... от: Форум за предприемчивите хора радо76 3
Прокурист или Търговски пълномощник: Добър ден, Задължително ли е ЕТ, осигуряващо се като СОЛ да назначи Прокурист при излизане в майчинство ... от: Форум за предприемчивите хора krasi1 1
А4: При регистрация на ново ООД с двама управители, които са заедно и поотделно, заявители са и двамата или може ... от: Форум за предприемчивите хора Лили 1

ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Предупреждаваме ви, че е възможно това да е архивно копие на закона. Актуалните текстовое на този и други закони можете да намерите на следния линк: Актуална нормативна уредба

ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

В сила от 01.01.2008 г.
Обн. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 3 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.104 от 11 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. ДВ. бр.94 от 31 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет
Чл. 1. Този закон урежда търговската регистрация, воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър, както и действието на вписванията, заличаванията и обявяванията в него.

Определение
Чл. 2. (1) Търговският регистър е единна централизирана електронна база данни, съдържаща вписаните обстоятелства по чл. 4 и обявените актове по чл. 5, която се управлява от информационна система.

(2) За всеки търговец и клон на чуждестранен търговец се води отделно дело в електронна форма.

Водене и съхраняване на търговския регистър
Чл. 3. (1) Търговският регистър се води от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, наричана по-нататък "агенцията".

(2) Търговският регистър се съхранява от агенцията по начин, който гарантира сигурността на съдържащата се в него информация.

(3) Агенцията осигурява автоматизирано подаване на информация за вписаните търговци, клонове на чуждестранни търговци и свързаните с тях обстоятелства и обявените актове в търговския регистър, на Националната агенция за приходите, както и на други субекти, определени със закон.

Подлежащи на вписване обстоятелства
Чл. 4. В търговския регистър се вписват търговци, клонове на чуждестранни търговци и свързаните с тях обстоятелства, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване.

Подлежащи на обявяване актове
Чл. 5. В търговския регистър се обявяват актове, които се отнасят до търговците и клоновете на чуждестранни търговци, за които е предвидено със закон, че подлежат на обявяване.

Задължение за заявяване и представяне
Чл. 6. (1) Всеки търговец е длъжен да поиска да бъде вписан в търговския регистър, като заяви подлежащите на вписване обстоятелства и представи подлежащите на обявяване актове.

(2) Всяко лице, което е задължено да заяви вписване на обстоятелства или да представи актове в търговския регистър, трябва да извърши това в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелството, съответно от приемането на акта, освен ако със закон е определен друг срок.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Актовете по чл. 40, ал. 1 - 3 от Закона за счетоводството се заявяват и представят за обявяване в търговския регистър по реда и в сроковете, предвидени в Закона за счетоводството.

Действие на вписването
Чл. 7. (1) Вписаното обстоятелство се смята, че е станало известно на третите добросъвестни лица от момента на вписването. До изтичането на 15 дни от вписването то не може да се противопостави на трети лица, които докажат, че им е било невъзможно да го узнаят.

(2) Третите лица могат да се позовават на подлежащо на вписване обстоятелство, макар вписването още да не е извършено, освен ако закон изрично предвижда то да породи действие след вписването.

Действие на заличаването
Чл. 8. Заличаването на вписването прекратява занапред действието на вписването.

Действие на обявяването
Чл. 9. (1) Обявяването дава публичност на обявения акт.

(2) Представените актове по чл. 5 се смята, че са станали известни на третите лица от момента на обявяването.

Доверие в търговския регистър
Чл. 10. (1) Трети добросъвестни лица могат да се позовават на вписването, както и на обявяването, дори ако вписаното обстоятелство, съответно обявеният акт, не съществува.

(2) Невписаните обстоятелства се смятат несъществуващи за третите добросъвестни лица.

Публичност
Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) (1) Търговският регистър е публичен. Всеки има право на свободен и безплатен достъп до него и до електронния образ на документите, въз основа на които са извършени вписванията, заличаванията и обявяванията, както и до електронния образ на фирмените дела на пререгистрираните търговци.

(2) Агенцията осигурява свободен и безплатен достъп и до съдържащите се в информационната система на търговския регистър заявления, електронния образ на приложените към тях документи и постановените откази.

Такси
Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Държавна такса по тарифа, одобрена от Министерския съвет, се заплаща за:

1. вписване и обявяване в търговския регистър;

2. издаване на удостоверение;

3. извършване на писмена справка;

4. запазване на фирма;

5. заверено копие на хартиен носител от електронен образ на заявление или приложения към него;

6. предоставяне на базата данни или част от нея.

(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) За подадени по електронен път заявления размерът на таксите не може да надвишава 75 на сто от съответната такса, предвидена за подаване на заявления на хартиен носител.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Агенцията предоставя специализирани услуги за автоматизиран достъп до търговския регистър срещу такса по тарифата по ал. 1.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Достъпът до търговския регистър по служебен път на държавните органи, органите на местно самоуправление и местна администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, е безплатен. Редът и начинът за осъществяването му се уреждат с акт на Министерския съвет.

Глава втора.
РЕГИСТЪРНО ПРОИЗВОДСТВО

Заявление
Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) (1) Вписване, заличаване и обявяване се извършват въз основа на заявление по образец.

(2) Заявлението съдържа:

1. данни за заявителя;

2. данни за търговеца, клона на чуждестранен търговец или за европейско обединение по икономически интереси, по чието дело се иска вписване, заличаване или обявяване;

3. подлежащото на вписване обстоятелство, вписването, чието заличаване се иска, или подлежащия на обявяване акт;

4. подпис на заявителя.

(3) Когато заявлението се подава от лице по чл. 15, ал. 2, т. 2, данните на подателя се отразяват от служител на агенцията в информационната система на регистъра и не са публични. Тези данни могат да се предоставят само по искане на заявителя или в случаите на съдебен спор.

(4) Към заявлението се прилага декларация, подписана от заявителя по чл. 15, ал. 1, т. 1 и 2 или ал. 3, за истинността на заявените обстоятелства или за приемането на представените за обявяване актове.

(5) Когато заявлението се подава от лице по чл. 15, ал. 2, т. 2, то представя декларация, че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя.

(6) Към заявлението се прилагат документите, съответно подлежащият на обявяване акт, съгласно изискванията на закона. Документите се представят в оригинал, заверен от заявителя препис или нотариално заверен препис.

(7) Заявленията и актовете на съда и на органите по чл. 14 на хартиен носител се подават в което и да е териториално звено на агенцията по седалищата на окръжните съдилища.

(8) При приемането на заявлението се проверява самоличността на заявителя или подателя по чл. 15, ал. 2, т. 2.

(9) Когато в заявлението или в приложените към него документи са посочени лични данни, които не се изискват по закон, се смята, че предоставилите ги лица са дали съгласието си за тяхното обработване от агенцията и за предоставянето на публичен достъп до тях.

Актове на съда, на други държавни органи и на частни съдебни изпълнители (Загл. изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.)
Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) В случаите, предвидени със закон, вписване, заличаване и обявяване се извършват незабавно въз основа на акт на съда, на друг държавен орган и на частен съдебен изпълнител. В тези случаи актът се изпраща на агенцията служебно.

Заявител
Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) (1) Вписване, заличаване и обявяване могат да се заявяват от:

1. търговеца;

2. друго лице в предвидените по закон случаи;

3. адвокат с изрично пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата, за представителство пред агенцията.

(2) Заявление може да се подава от:

1. заявител по ал. 1;

2. пълномощник с изрично писмено пълномощно.

(3) Обявяването в търговския регистър на актовете по чл. 6, ал. 3 може да се заяви и от съставителя на финансовите отчети по смисъла на Закона за счетоводството с нотариално заверено пълномощно.

(4) Когато заявлението не се подава от заявител по ал. 1, т. 1 и 2, пълномощното се прилага към заявлението. Когато заявлението се подава по електронен път, се представя електронен образ на пълномощното.

(5) Когато заявлението не се подава лично от заявител по ал. 1 и 3, подписът на заявителя трябва да е нотариално заверен.

(6) При промяна в органите или в представителството заявяването се извършва от новоизбрания орган или представител по реда по ал. 1 и 5.

Хартиен носител
Чл. 16. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Заявленията, актовете на съда, на друг държавен орган и на частен съдебен изпълнител и жалбите, подадени на хартиен носител, се въвеждат в информационната система чрез снемане на електронен образ от тях и приложените към тях документи. Идентичността на представените документи на хартиен носител с документите в електронна форма се удостоверява от служител на агенцията върху всяка страница.

(2) До доказване на противното се смята, че електронният документ, създаден по посочения в ал. 1 начин, е идентичен с документа, подаден на хартиен носител.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Представените от заявителя документи по ал. 1 се съхраняват от агенцията в териториалното звено по подаване на съответното заявление на търговеца.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) По документите подадени на хартиен носител не се правят справки и не се издават удостоверения, освен в случаите на съдебен спор.

Електронна форма
Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) (1) Агенцията осигурява възможност за приемане на документите по чл. 16, ал. 1 в електронна форма при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

(2) Когато се изисква подаването на документи с нотариална заверка, техният електронен образ се прилага към заявлението.

Език
Чл. 18. (1) Заявлението и приложенията към него се подават на български език.

(2) Документите по ал. 1 може да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз. В този случай документите се представят заедно със заверен превод на български език.

(3) В случай на противоречие между текста на документа и превода на български език предимство има преводът на български език. Трети лица могат да се позовават на представения текст, освен ако търговецът докаже, че преводът на български език им е бил известен.

Разглеждане на заявленията
Чл. 19. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Заявленията за вписване, заличаване и обявяване и актовете по чл. 14 се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията по реда на постъпването им.

(2) Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявлението за вписване или заличаване най-късно до приключване на първия работен ден след приемането му, освен ако със закон е предвиден друг срок за произнасяне.

(3) Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявлението за обявяване незабавно.

(4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Когато е постъпил за вписване или обявяване акт по чл. 14, по делото на търговеца се разглеждат незабавно всички постъпили преди него и неразгледани заявления по реда на постъпването им.

(5) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Регистърното производство се спира въз основа на акт на съда на основание чл. 536 от Гражданския процесуален кодекс, както и в предвидени от Търговския закон случаи. В този случай преди това незабавно се разглеждат по реда на постъпването им всички заявления, постъпили преди заявлението, производството по което е спряно. Възобновяването се извършва незабавно при представяне на доказателства за отпадане на основанието за спиране.

Длъжностно лице по регистрацията
Чл. 20. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) За длъжностно лице по регистрацията се назначава с конкурс при условията и по реда на Кодекса на труда лице, което има завършено висше юридическо образование, придобита юридическа правоспособност и юридически стаж не по-малко от 3 години.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Длъжностното лице по регистрацията получава основно трудово възнаграждение, равно на възнаграждението на съдебен администратор в окръжен съд.

(3) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Длъжностното лице по регистрацията не може да работи по друго трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище.

(4) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Времето, през което лицето е работило на длъжността по ал. 1, се зачита за юридически стаж.

(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Изпълнителният директор на Агенцията по вписванията е лице с висше юридическо образование и юридически стаж не по-малко от 5 години.

Обхват на проверката
Чл. 21. Длъжностното лице по регистрацията проверява дали:

1. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) е подадено заявление за исканото вписване, заличаване или обявяване при спазване на предвидените за това форма и ред;

2. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) заявеното обстоятелство подлежи на вписване и не е вписано или представеният акт подлежи на обявяване и не е обявен в търговския регистър;

3. заявлението изхожда от оправомощено лице;

4. към заявлението са приложени всички документи съгласно изискванията на закон, съответно подлежащият на обявяване акт;

5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона се установяват от представените документи по т. 4 съответно дали подлежащият на обявяване акт отговаря по външните си белези на изискванията на закона;

6. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) е представена декларация по чл. 13, ал. 4;

7. друго лице няма права върху фирмата и тя отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 2 от Търговския закон при първоначално вписване или промяна на фирмата;

8. е платена дължимата държавна такса.

Вписване, заличаване и обявяване
Чл. 22. (1) Длъжностното лице по регистрацията извършва в съответния срок по чл. 19 вписване или заличаване на вписването, съответно обявяване на представения акт, когато са налице предвидените в чл. 21 изисквания.

(2) Вписването и заличаването се извършват чрез последователно въвеждане на информация за съответното обстоятелство в търговския регистър.

(3) Обявяването се извършва чрез пренасяне на съдържанието на представения акт в търговския регистър във формат, подлежащ на автоматизирана обработка.

Единен идентификационен код
Чл. 23. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Агенцията определя единен идентификационен код, наричан по-нататък "ЕИК", задължителен за търговците и техните клонове, клоновете на чуждестранните търговци, вписани в търговския регистър както и в случаите по глава втора "а".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Единният идентификационен код се определя при първоначалното вписване в търговския регистър и остава непроменен до заличаването.

(3) Начинът за формиране на ЕИК се определя с наредбата по чл. 31.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Ако е посочен ЕИК, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър.

Отказ
Чл. 24. (1) Длъжностното лице по регистрацията постановява мотивиран отказ, когато не е налице някое от предвидените в чл. 21 изисквания. Отказът се връчва на заявителя незабавно след постановяването му по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(2) Когато заявителят е посочил в заявлението, че желае да бъде уведомяван по електронен път, отказът се изпраща на посочения от него електронен адрес. В този случай потвърждаване на получаването на отказа не се изисква.

Обжалване
Чл. 25. (1) Отказът подлежи на обжалване пред окръжния съд по седалището на търговеца или клона на чуждестранен търговец в 7-дневен срок от връчването му.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Жалбата се подава чрез агенцията. Агенцията изпраща незабавно на съда подадената жалба заедно с приложенията към нея, постановения отказ, заявлението и приложенията към него, както и доказателства за връчването му

(3) При липса на технологична възможност на съда да приеме по електронен път документите, посочени в ал. 2, те се възпроизвеждат на хартиен носител и се изпращат на съда, заверени от служител на агенцията.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) Съдът разглежда жалбата в състав от един съдия в закрито заседание по реда на глава двадесет и първа "Обжалване на определенията" от Гражданския процесуален кодекс. Решението на съда подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред съответния апелативен съд, чието решение е окончателно.

(5) При отмяна на отказа съдът постановява решение, с което дава задължителни указания на агенцията да извърши исканото вписване, заличаване или обявяване.

Ново заявление
Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) (1) При отказ за извършване на исканото вписване, заличаване или обявяване заявителят може да подаде ново заявление за вписване, съответно заличаване, на същото обстоятелство или за обявяване на същия акт. Новото заявление се разглежда по реда на постъпването му.

(2) При подаване на новото заявление заявителят може да се ползва от представени вече документи, приложени към заявлението, по което е постановен отказ, като посочи номера на заявлението и вида на документите. В тези случаи заявителят представя и нова декларация по чл. 13, ал. 4.

Грешки и непълноти
Чл. 27. Грешки и непълноти, допуснати при вписване на обстоятелства, заличаване на вписвания или обявяване на актове, включително при несъответствие между данните, отразени в заявлението, и данните в приложенията към него, се отстраняват чрез ново вписване, съответно обявяване.

Отговорност при грешки и непълноти
Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Агенцията отговаря за вредите, причинени от допуснати грешки и непълноти при пренасянето на информацията от заявлението или актовете по чл. 14 в търговския регистър. Такива грешки и непълноти се отстраняват служебно.

Защита срещу вписване
Чл. 29. (1) Всяко лице, което има правен интерес, както и прокурорът, може да предяви иск за установяване на нищожност или недопустимост на вписването, както и за несъществуване на вписано обстоятелство.

(2) Искът по ал. 1 се предявява пред окръжния съд по седалището на търговеца, съответно на клона на чуждестранен търговец, относно когото е извършено вписването.

Заличаване на вписването
Чл. 30. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Ако искът по чл. 29 бъде уважен, заличаването на вписването се извършва от агенцията по реда на чл. 14, както и по искане на заинтересованото лице или на прокурора.

(2) При отмяна на решение на орган на търговеца, въз основа на което е извършено вписване, вписването се заличава по реда на ал. 1.

Наредба
Чл. 31. (1) Министърът на правосъдието издава наредба за воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър.

(2) Наредбата определя образците на заявления, посочва изчерпателно приложенията към тях за всеки вид вписване, заличаване или обявяване съгласно изискванията на закона, както и формата на електронните документи.

(3) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) С наредбата се определя и редът за назначаването и възнаграждението на вещи лица за оценка на непарични вноски, ликвидатори и контрольори.

Глава втора.
"А" РЕГИСТЪРНО ПРОИЗВОДСТВО И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ДРУЖЕСТВА, ЕВРОПЕЙСКИ ОБЕДИНЕНИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕСИ, ЕВРОПЕЙСКИ КООПЕРАТИВНИ ДРУЖЕСТВА И ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ С УЧАСТИЕ НА ДРУЖЕСТВА ОТ ДЪРЖАВИ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ИЛИ ДРУГИ ДЪРЖАВИ - СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (НОВА - ДВ, БР. 104 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

Вписване и обявяване
Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) В търговския регистър се вписват:

1. европейските дружества по смисъла на Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета относно Устава на европейското дружество (SE), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 2157/2001", със седалище в Република България и техните клонове;

2. европейските кооперативни дружества по смисъла на Регламент (ЕО) 1435/2003 на Съвета относно устава на Европейското кооперативно дружество (SCE), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1435/2003", със седалище в Република България и техните клонове;

3. европейските обединения по икономически интереси по смисъла на Регламент (ЕИО) № 2137/85 на Съвета от 25 юли 1985 г. относно Eвропейското обединение по икономически интереси (ЕОИИ), наричан по-нататък "Регламент (ЕИО) № 2137/85", със седалище в Република България и поделенията в Република България на поделения на европейските обединения по икономически интереси със седалище в друга държава.

(2) В търговския регистър се вписват подлежащите на вписване обстоятелства при преобразуване с участие на дружества от държави - членки на Европейския съюз, или други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Вписват се и обстоятелствата и промените в тях относно лицата по ал. 1 и техните клонове и поделения.

(3) В търговския регистър се обявяват актовете, които се отнасят до лицата по ал. 1 и техните клонове и поделения.

Проверка при учредяване на европейско дружество и европейско кооперативно дружество със седалище в Република България
Чл. 31б. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Когато чрез сливане или вливане се учредява европейско дружество със седалище в Република България, длъжностното лице по регистрацията вписва европейското дружество, след като установи, че:

1. са спазени изискванията на Регламент (ЕО) № 2157/2001 относно учредяването му;

2. преобразуващите се дружества със седалище в Република България са изпълнили изискванията на този регламент, и

3. са спазени приложимите разпоредби на българското законодателство относно акционерното дружество.

(2) При вписване учредяването на европейско кооперативно дружество със седалище в Република България длъжностното лице по регистрацията проверява и дали сливащите се кооперации със седалище в Република България са спазили изискванията на Регламент (ЕО) № 1435/2003.

Удостоверения за законосъобразност относно европейско дружество и европейско кооперативно дружество
Чл. 31в. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Когато чрез сливане или вливане се учредява европейско дружество със седалище в друга държава членка, длъжностното лице по регистрацията издава удостоверение по чл. 25, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 за законосъобразността на сливането или вливането по отношение на преобразуващо се дружество със седалище в Република България и го обявява служебно.

(2) При преместване в друга държава членка на европейско дружество със седалище в Република България длъжностното лице по регистрацията издава удостоверение по чл. 8, ал. 8 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 за законосъобразността на действията по преместване на седалището и го обявява служебно.

(3) При учредяване на европейско кооперативно дружество чрез сливане или вливане длъжностното лице по регистрацията издава удостоверение по чл. 29, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 1435/2003 за законосъобразността на сливането по отношение на сливаща се кооперация със седалище в Република България и го обявява служебно.

(4) При преместване в друга държава членка на европейско кооперативно дружество със седалище в Република България длъжностното лице по регистрацията издава удостоверение по чл. 7, ал. 8 от Регламент (ЕО) № 1435/2003 за законосъобразността на действията по преместване на седалището и го обявява служебно.

(5) При издаване на удостоверение по ал. 1 - 4 длъжностното лице по регистрацията служебно проверява дали дружеството или кооперацията със седалище в Република България притежава земя.

Удостоверение за законосъобразност при преобразуване
Чл. 31г. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Когато са спазени изискванията на глава шестнадесета, раздел V от Търговския закон, както и всички изисквания на закона относно вземането на решението за преобразуване, длъжностното лице по регистрацията издава исканото удостоверение не по-рано от 14 дни след постъпване на искането и го обявява служебно. Длъжностното лице по регистрацията служебно проверява дали преобразуващо се дружество със седалище в Република България притежава земя.

(2) Предявяването на иск за парично уравняване от съдружник или акционер по чл. 263р от Търговския закон или подаването на уведомление за напускане по чл. 263с от Търговския закон не е пречка за издаване на удостоверението по ал. 1, но длъжностното лице по регистрацията отбелязва в удостоверението съответните обстоятелства.

Отказ за издаване на удостоверение
Чл. 31д. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) В случай на отказ да се издаде удостоверение по чл. 31в или 31г се прилага чл. 25. Влезлият в сила отказ се обявява.

Уведомяване
Чл. 31е. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) В срок до един месец след вписването на европейско дружество и на европейско обединение по икономически интереси Агенцията по вписванията служебно изпраща съобщение за публикуване в "Официален вестник" на Европейския съюз с данни за наименованието, номера, датата и мястото на вписването, седалището и предмета на дейност на европейското дружество, съответно на европейското обединение по икономически интереси. Такова съобщение се изпраща и при заличаване на европейското дружество и на европейското обединение по икономически интереси от търговския регистър.

(2) Незабавно след вписване на преобразуване по чл. 265м от Търговския закон Агенцията по вписванията уведомява за това регистрите, в които са вписани преобразуващите се дружества със седалище в друга държава членка.

Глава трета.
ПУБЛИЧНОСТ

Справки
Чл. 32. (1) Всеки може да иска и извършва справка за наличието или липсата на вписано обстоятелство или обявен акт в търговския регистър.

(2) Справки в търговския регистър може да се извършват по:

1. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) фирмата, или ЕИК на търговеца или клона на чуждестранен търговец;

2. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) името или ЕГН, съответно фирмата, или ЕИК на съдружника или едноличния собственик на капитала;

3. (доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) името или ЕГН, съответно фирмата, или ЕИК на член на органите на юридическо лице - търговец.

(3) В делото на отделния търговец, съответно клон на чуждестранен търговец, и на неговите праводатели и правоприемници може да се извършват справки по всяко вписано обстоятелство или обявен акт.

Съдържание на справките и удостоверенията
Чл. 33. (1) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Справките и удостоверенията могат да съдържат извлечение от търговския регистър или копия от електронния образ на документите, въз основа на които са извършени вписванията, заличаванията или обявяванията.

(2) Удостоверения се издават и относно това, че за определен търговец или клон на чуждестранен търговец определено обстоятелство не е вписано.

(3) Справките са устни и писмени.

(4) Удостоверенията са официални документи.

(5) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Копия от документи, съдържащи се в делото на отделен търговец и заверени от длъжностните лица, имат силата на официални преписи.

Извършване на справки и издаване на удостоверения
Чл. 34. (1) Справки се извършват и удостоверения се издават незабавно във всяко териториално звено на агенцията.

(2) Агенцията осигурява възможност за извършване на справки чрез отдалечен достъп, както и издаването на писмени справки и удостоверения в електронна форма и предаването им по електронен път.

(3) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2009 г.) Документите по чл. 33, ал. 1 и 2 могат да се издават и от нотариус, който удостоверява датата и часа на изготвянето им и съответствието им със записите в търговския регистър.

Глава четвърта.
ЗАПАЗВАНЕ НА ФИРМА

Запазване на фирма
Чл. 35. (1) Всеки може да запази фирма преди подаване на заявление за вписване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Запазването се извършва въз основа на заявление по образец, в което се посочва заинтересованото лице, в чиято полза е запазването чрез незабавно отразяване в търговския регистър по реда на постъпването на заявлението.

(3) По всяко заявление се извършва проверка дали друго лице няма права върху фирмата и дали е платена дължимата държавна такса.

Действие на запазването (Загл. изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.)
Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) (1) Запазването има действие 6 месеца и е пречка друг търговец да бъде вписан в търговския регистър под същата фирма. Действието на запазването се продължава до приключването на производството по обжалване на отказа за вписване.

(2) В случай, че в срока по ал. 1 е подадено ново заявление за вписване, запазването има действие до приключване на производството по регистрация.

Забрана за прехвърляне
Чл. 37. Запазената фирма е неотчуждима и непрехвърлима.

Глава пета.
ФИНАНСИРАНЕ НА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Принцип на самофинансиране
Чл. 38. (1) Финансирането на дейностите по водене, съхраняване и развитие на търговския регистър се осигурява от таксите по този закон, както и със средства от национални, регионални и международни програми и проекти и международни споразумения.

(2) Приходите от такси по този закон се използват само за финансиране на воденето, съхраняването и развитието на търговския регистър.

(3) Когато средствата по ал. 1 не са достатъчни за финансиране на дейностите по водене и съхраняване на търговския регистър, необходимите средства се осигуряват чрез субсидия от бюджета на Министерството на правосъдието.

(4) Превишаването на приходите от таксите по този закон над разходите за финансиране на дейностите по водене и съхраняване на търговския регистър е основание за намаляване размера на таксите за следващата финансова година.

Развитие на регистъра
Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) (1) Двадесет и пет на сто от събраните по този закон такси, глоби и имуществени санкции, наложени за нарушения по този закон, постъпват като собствени приходи в бюджета на агенцията.

(2) Средствата по ал. 1 се разходват само за:

1. развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от агенцията в размер 90 на сто от средствата по ал. 1 при условия и по ред, определени с наредба на министъра на правосъдието;

2. допълнително материално стимулиране към основната заплата на служители от централната администрация на Министерството на правосъдието, пряко ангажирани в подпомагане дейността на търговския регистър, в размер 10 на сто от средствата по ал. 1 при условия и по ред, определени с наредба на министъра на правосъдието.

Глава шеста.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Нарушения и глоби
Чл. 40. (1) Лице, което е задължено, но не заяви вписване на обстоятелство по чл. 4 или не представи акт по чл. 5 в определения от закон срок, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.)

(3) Ако след като е наказано с глоба, задълженото лице не заяви вписване или не представи актовете в определения срок, то се наказва с глобите по ал. 1 и 2 всеки месец до извършване на действията.

(4) С глобите по ал. 1 и 3 се наказва и длъжностно лице от агенцията, което, след като е длъжно, не извърши необходимото вписване, заличаване или обявяване в търговския регистър или не постанови отказ.

(5) За нарушение на чл. 23, ал. 4 виновните длъжностни лица се наказват с глоба от 100 до 500 лв.

Установяване на нарушения и налагане на глоби
Чл. 41. (1) Нарушенията се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на агенцията, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на агенцията или от оправомощени от него длъжностни лица.

(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) По смисъла на този закон:

1. "Електронен път" е предаването на данни в цифрова форма, при което се използват устройства за електронна обработка, включително цифрово компресиране и съхраняване на информацията, като преносът се осъществява чрез използването на проводник, радиовълни, оптически, електромагнитни или други средства.

2. "Организация, предоставяща обществени услуги" е всяка организация, независимо от правната форма на учредяването й, която предоставя една или повече образователни, здравни, водоснабдителни, канализационни, топлоснабдителни, електроснабдителни, газоснабдителни, телекомуникационни, пощенски или други подобни услуги, предоставяни за задоволяване на обществени потребности, включително като търговска дейност, по повод на чието предоставяне могат да се извършват административни услуги.

3. "Лица, осъществяващи публични функции" са нотариусите, частните съдебни изпълнители, държавните и общинските учебни заведения, държавните и общинските лечебни заведения и други лица и организации, чрез които държавата упражнява своите функции и на които това е възложено със закон.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (В сила от 25.04.2006 г.) (1) Министерският съвет и областните управители най-късно до 1 юли 2006 г. предоставят сгради или помещения на агенцията за нуждите на водените от нея регистри.

(2) До осигуряването на сградите по ал. 1 Висшият съдебен съвет предоставя на агенцията помещенията в окръжните съдилища за водените от тях регистри.

§ 3. (В сила от 25.04.2006 г.) (1) В едномесечен срок от обнародването на закона окръжните съдилища предават безвъзмездно на агенцията структурирани данни в електронна форма за вписаните в търговските регистри и регистрите на кооперациите търговци и клонове на чуждестранни търговци, както и данните за запазените фирми.

(2) В срока по ал. 1 Висшият съдебен съвет и министърът на финансите организират безвъзмездното предоставяне от окръжните съдилища на агенцията на постоянен и неограничен достъп за електронен обмен на информация до използваните до този момент от съдилищата информационни системи за вписаните в търговските регистри и регистрите на кооперациите търговци и клонове на чуждестранни търговци, както и за запазените фирми.

(3) Начинът за осъществяване на обмена на информация по ал. 2 се урежда в съвместен акт на министъра на правосъдието и министъра на финансите, издаден в срока по ал. 1.

(4) В срока по ал. 1 Висшият съдебен съвет по предложение на председателите на окръжните съдилища предоставя на агенцията списък на съдебните служители на длъжност "деловодител в окръжен съд", които трябва да преминат към агенцията. Трудовите правоотношения между тези служители и агенцията се уреждат по реда на чл. 123 от Кодекса на труда от влизане в сила на закона.

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) (1) Търговците и клоновете на чуждестранни търговци, вписани в търговския регистър и в регистъра на кооперациите при окръжните съдилища, са длъжни да се пререгистрират по този закон в тригодишен срок от влизането му в сила. Държавна такса за пререгистрацията не се дължи.

(2) Пререгистрацията по ал. 1 се извършва чрез вписване в търговския регистър на търговеца или клона на чуждестранния търговец и на съответните обстоятелства за него въз основа на заявление от търговеца, съответно от управителя на клона на чуждестранен търговец, и удостоверение за актуалното състояние по регистрацията му, в което съдът посочва кода по БУЛСТАТ на търговеца, съответно клона на чуждестранния търговец, издадено след датата на влизане в сила на закона и съдържащо пълни данни за актуалните вписани обстоятелства. В случаите на неприключили производства по вписвания по § 6 удостоверение се издава след извършване на вписването от съда. Дружествата и кооперациите представят и заверен от управителния си орган дружествен договор или устав, който е актуален към 31 декември 2007 г.

(3) Пререгистрацията по ал. 1 се извършва и въз основа на акт на съдебен или друг държавен орган и на частен съдебен изпълнител, или въз основа на заявление на заинтересовано лице, когато са оправомощени по силата на закон да искат вписване, заличаване или обявяване в търговския регистър по партидата на търговец. В този случай агенцията изисква от окръжния съд по регистрацията на търговеца, съответно клона на чуждестранен търговец, за който се иска вписване, заличаване или обявяване, издаването на удостоверение за актуалното състояние, съдържащо пълни данни за актуалните вписани обстоятелства, както и препис от актуалния дружествен договор или устав на търговеца. След пререгистрирането по този ред на търговец, който има клонове, агенцията незабавно изисква от съдилищата по седалището на всеки клон издаването на удостоверения за актуално състояние на клона и предоставяне на фирмените дела за сканиране на документите, отнасящи се за вписване на обстоятелствата за съответния клон.

(4) Съдът по регистрацията издава удостоверенията по ал. 2 и 3 в тридневен срок от поискването. Държавна такса за еднократно издаване на удостоверение не се дължи.

(5) В случаите по ал. 2 и 3 съдът незабавно предоставя на агенцията достъп за снемане на електронен образ на цялото прономеровано фирмено дело. Снемането на електронния образ се извършва съвместно от служител на съда и представител на агенцията. Служителят на агенцията удостоверява с електронен подпис идентичността на сканираните документи на хартиен носител от фирменото дело с документите в електронна форма. След обработването и въвеждането от агенцията на електронно копие от фирменото дело в търговския регистър съдът архивира фирменото дело.

(6) В срока по ал. 1 справки и удостоверения от документите, въз основа на които са извършени вписванията, заличаванията или обявяванията на пререгистрираните търговци, съответно клонове на чуждестранни търговци, преди пререгистрацията, се издават от агенцията в 14-дневен срок от поискването.

(7) (В сила от 01.01.2008 г.) При пререгистрация по ал. 1 търговецът се вписва с досегашната си фирма.

(8) Едновременно със заявлението за пререгистрация може да бъде подадено и заявление за вписване на ново обстоятелство, заличаване и обявяване, освен в случаите на преобразуване на търговско дружество, съответно преустройство на кооперация, както и прехвърляне на търговско предприятие. За вписването на обстоятелство или за обявяването на акт се дължи съответната държавна такса.

(9) Едновременно с пререгистрацията на търговеца се извършва пререгистрация на всичките му клонове. В тези случаи към заявлението търговецът представя и удостоверение за актуално състояние за пререгистрация за всеки клон, издадено от съответния окръжен съд по седалището му.

(10) При пререгистрацията търговците и клоновете на чуждестранни търговци се изключват от регистър БУЛСТАТ и кодът по БУЛСТАТ става ЕИК на търговеца.

(11) В срока за пререгистрация по ал. 1 сроковете за произнасяне по чл. 19, ал. 2 и 3 са 14-дневни.

(12) В срока по ал. 1 окръжните съдилища осигуряват право на всеки да преглежда търговските регистри относно непререгистрираните търговци и документите, въз основа на които са извършени вписванията, и издават преписи от тях, както и удостоверения за актуално състояние.

(13) До получаване на удостоверение за пререгистрация по ал. 2, при поискване, в срока по ал. 1 окръжният съд по регистрацията на дружеството издава удостоверения за актуално състояние.

§ 5. (1) С изтичането на срока по § 4, ал. 1 съдът издава служебно удостоверения по § 4, ал. 2 на едноличните търговци и клонове на чуждестранни търговци, които не са се пререгистрирали, и ги изпраща на агенцията по реда на чл. 14. Агенцията служебно вписва в търговския регистър непререгистриралите се в срок еднолични търговци и клонове на чуждестранни търговци и незабавно ги заличава, съответно закрива.

(2) С изтичането на срока по § 4, ал. 1 съдът издава служебно удостоверения по § 4, ал. 2 на търговските дружества и кооперациите, които не са се пререгистрирали, изпраща ги на агенцията по реда на чл. 14 и предоставя на агенцията достъп за снемане на електронен образ от фирмените им дела по § 4, ал. 4. След обработването и въвеждането от агенцията на електронно копие от фирменото дело в търговския регистър съдът архивира фирменото дело. Агенцията служебно вписва търговеца и прекратяването на дейността му, назначава ликвидатор, определя възнаграждението му и срока на ликвидацията.

(3) За ликвидатор на прекратени по ал. 2 търговци се назначава неограничено отговорен съдружник при персонални дружества или член на управителен орган при капиталови дружества или при кооперации. Ако такива лица не могат да бъдат открити в 6-месечен срок от прекратяването на дейността на търговеца, агенцията назначава служебно ликвидатор от списък на ликвидаторите към нея.

(4) Разноските за производството по ликвидация са за сметка на търговеца. Членовете на управителните органи отговарят солидарно и неограничено за задълженията на търговеца, свързани с производството по ликвидация.

(5) Когато ликвидатор е назначен по реда на ал. 3, изречение второ и имуществото на търговеца е недостатъчно за покриване на разноските по ликвидацията, те се поемат от агенцията за сметка на събираните по чл. 12 такси. Служебно назначените ликвидатори приключват производството в 6-месечен срок от назначаването им.

§ 6. Започналите до влизане в сила на закона регистърни производства се приключват от съда по досегашния ред.

§ 7. В Закона за кооперациите (обн., ДВ, бр. 113 от 1999 г.; изм., бр. 92 от 2000 г., бр. 98 от 2001 г., бр. 13 от 2003 г., бр. 102 и 105 от 2005 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 3:

а) в ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така:

"(1) Кооперацията се вписва в търговския регистър по заявление на управителния съвет, към което се прилагат";

б) в ал. 3 думите "съдът вписва новата кооперация или промените по чл. 37, ал. 1, след като му бъде представено" се заменят с "новата кооперация или промените по чл. 37, ал. 1 се вписват в търговския регистър, след като бъде представено".

2. Член 4 се изменя така:

"Възникване

Чл. 4. Кооперацията възниква от деня на вписването в търговския регистър."

3. В чл. 41 ал. 2 се изменя така:

"(2) В случаите на чл. 40, ал. 1, т. 2 Агенцията по вписванията назначава ликвидатор, определя срока на ликвидацията и възнаграждението на ликвидатора."

4. В чл. 42:

а) в ал. 1 думите "регистъра на съда и се обнародва в "Държавен вестник" се заменят с "търговския регистър";

б) в ал. 2 думата "деня" се заменя с "момента".

5. В чл. 44, ал. 1 думата "обнародването" се заменя с "вписването в търговския регистър".

6. В чл. 47:

а) алинея 2 се отменя;

б) алинея 3 се изменя така:

"(3) Ликвидаторите са длъжни в 7-дневен срок от приемането на решението по ал. 1 да поискат вписването му в търговския регистър."

7. В чл. 49, изр. 3 думите "регистъра на съда" се заменят с "търговския регистър".

§ 8. В Закона за регистър БУЛСТАТ (обн., ДВ, бр. 39 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 3, ал. 1:

а) в т. 1 накрая се добавя "които не са търговци";

б) точка 2 се отменя;

в) в т. 3 накрая се добавя "които не са търговци";

г) точка 8 се изменя така:

"8. клоновете и поделенията на лицата по т. 1, 5 и 7, както и клоновете на вписаните в търговския регистър търговци;".

2. В чл. 6, ал. 2 думите "или на едноличния търговец" се заличават.

3. В чл. 13 думите "освен регистрацията им като еднолични търговци" се заличават.

4. В чл. 19, ал. 2, т. 2 думите "или на едноличния търговец" се заличават.

5. В чл. 27, ал. 1 думите "еднолични търговци, търговски дружества и други юридически лица" се заменят с "юридическите лица, които не са търговци".

6. В чл. 44, чл. 45, ал. 1, чл. 46, 47 и 48 думите "и еднолични търговци" се заличават.

§ 9. В Гражданския процесуален кодекс (обн., Изв., бр. 12 от 1952 г.; изм., бр. 92 от 1952 г., бр. 89 от 1953 г., бр. 90 от 1955 г., бр. 90 от 1956 г., бр. 90 от 1958 г., бр. 50 и 90 от 1961 г.; попр., бр. 99 от 1961 г.; изм., ДВ, бр. 1 от 1963 г., бр. 23 от 1968 г., бр. 27 от 1973 г., бр. 89 от 1976 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 28 от 1983 г., бр. 41 от 1985 г., бр. 27 от 1986 г., бр. 55 от 1987 г., бр. 60 от 1988 г., бр. 31 и 38 от 1989 г., бр. 31 от 1990 г., бр. 62 от 1991 г., бр. 55 от 1992 г., бр. 61 и 93 от 1993 г., бр. 87 от 1995 г., бр. 12, 26, 37, 44 и 104 от 1996 г., бр. 43, 55 и 124 от 1997 г., бр. 21, 59, 70 и 73 от 1998 г., бр. 64 и 103 от 1999 г., бр. 36, 85 и 92 от 2000 г., бр. 25 от 2001 г., 105 и 113 от 2002 г., бр. 58 и 84 от 2003 г., бр. 28 и 36 от 2004 г., бр. 38, 42, 43, 79, 86, 99 и 105 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 398б:

а) в ал. 1, изречение първо думите "до окръжния съд по регистрацията на дружеството" се заменят със "за вписване в търговския регистър" и в изречение трето думите "Съдът по регистрацията" се заменят с "Агенцията по вписванията";

б) в ал. 2:

аа) в изречение четвърто думите "това се вписва служебно в търговския регистър, след което се извършва ликвидация от назначен от съда ликвидатор" се заменят с "изпраща решението на Агенцията по вписванията за вписване в търговския регистър";

бб) създава се изречение пето: "След вписването се извършва ликвидация от назначен от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията ликвидатор.";

в) в ал. 3:

аа) в изречение четвърто думите "това се вписва служебно в търговския регистър, след което се извършва ликвидация от назначен от съда ликвидатор" се заменят с "изпраща решението на Агенцията по вписванията за вписване в търговския регистър";

бб) създава се изречение пето: "След вписването се извършва ликвидация от назначен от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията ликвидатор."

2. В наименованието на глава петдесет и втора думите "и еднолични търговци" се заличават.

3. В чл. 489, ал. 1 думите "възстановяването на кооперации, както и регистрацията и заличаването на еднолични търговци" се заменят с "които не са търговци".

4. В чл. 490, ал. 1:

а) в буква "а" думите "или на фирмата на едноличния търговец" се заличават;

б) в буква "в" думите "или на фирмата на едноличния търговец" се заличават.

5. В чл. 491 думите "или на фирмата на едноличния търговец" се заличават.

6. В чл. 491а:

а) в ал. 1 навсякъде думата "търговския" се заменя със "съответния" и думата "търговеца" се заменя с "юридическото лице";

б) в ал. 2 думата "търговския" се заменя със "съответния" и думата "дружеството" се заменя с "юридическото лице".

7. В чл. 494 буква "в" се отменя.

8. В чл. 495:

а) в ал. 1, буква "б" думите "или на фирмата на едноличния търговец" се заличават;

б) в ал. 2 думите "или фирмата на едноличния търговец" се заличават;

в) в ал. 3 думите "или на едноличен търговец" се заличават, а думите "които нямат" се заменят с "което няма".

§ 10. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДВ, бр. 105 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 28, ал. 1:

а) точка 1 се изменя така:

"1. постоянният адрес - за физическите лица, ако не е посочен писмено друг адрес, за регистрираните в регистър БУЛСТАТ лица - вписаният в регистъра адрес за кореспонденция, а за едноличните търговци - адресът на управление;";

б) в т. 2 накрая се добавя "съответно в търговския регистър не е вписан друг адрес на управление".

2. В чл. 77 ал. 1 се изменя така:

"(1) В случаите на заличаване на едноличен търговец от търговския регистър, както и при прекратяване на юридическо лице - търговец, прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон или при преобразуване по реда на глава шестнадесета от Търговския закон, търговецът уведомява териториалната дирекция на Националната агенция по приходите по седалището на търговеца в срок не по-късно от 7 дни преди подаване на съответното заявление за вписване на подлежащото на вписване обстоятелство. Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите издава на търговеца удостоверение за уведомяването и изпраща служебно на Агенцията по вписванията съобщение за наличието или липсата на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски при условията и в срока по чл. 87, ал. 6. В удостоверението и съобщението не се включват задължения, които са обезпечени по реда на този закон. Удостоверението по изречение второ се прилага към заявлението за вписване."

3. В чл. 81, ал. 1 т. 3 се изменя така:

"3. единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, или единния идентификационен код по БУЛСТАТ, съответно единния граждански номер или личния номер на чужденеца;".

4. В чл. 82 ал. 2, 3 и 4 се изменят така:

"(2) Данните за местните и чуждестранните физически лица, с изключение на лицата по чл. 80, ал. 2, на лицата, вписани в търговския регистър, и на лицата, подлежащи на регистрация в регистър БУЛСТАТ, се вписват в регистъра от съответната териториална дирекция въз основа на първата подадена декларация, свързана с данъчно облагане или задължителни осигурителни вноски.

(3) Данните по чл. 81, ал. 1 за лицата, вписани в търговския регистър, и за лицата, вписани в регистър БУЛСТАТ, се вписват служебно от съответната компетентна териториална дирекция въз основа на данните от търговския регистър, съответно от регистър БУЛСТАТ.

(4) Служебно вписване на данни в регистъра, извън подлежащите на вписване данни от търговския регистър, съответно от регистър БУЛСТАТ, се извършва с протокол по чл. 50 въз основа на вписвания в други официални (публични) регистри или извършени констатации след проверка на орган по приходите. В този случай при липса на единен граждански номер или личен номер на чужденец лицето получава служебен номер."

5. В чл. 84 ал. 1 и 2 се изменят така:

"(1) Регистрираните лица се идентифицират чрез данните по чл. 81, ал. 1, т. 2 - 4, като идентификацията на вписаните в регистър БУЛСТАТ лица се извършва чрез единен идентификационен код по БУЛСТАТ, а за едноличните търговци - чрез единен идентификационен код, издаден от Агенцията по вписванията, съответно личен номер на чужденец, и единен идентификационен код по БУЛСТАТ.

(2) Идентификацията на физически лица, които не са вписани в търговския регистър, съответно в регистър БУЛСТАТ, се извършва чрез единния граждански номер или личния номер на чужденец."

6. В чл. 248, ал. 9 изречение първо се изменя така: "В протокола се вписват тръжният номер на вещта, цената и номерът на участника, предложил най-високата цена, за физическите лица - име и ЕГН, за търговците - наименование и единен идентификационен код, издаден от Агенцията по вписванията, за лицата, вписани в регистър БУЛСТАТ - и единен идентификационен код по БУЛСТАТ, съответно данните на упълномощения представител."

7. В чл. 251, ал. 3 т. 1 се изменя така:

"1. данни за предложителя - име, единен граждански номер (наименование, единен идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, единен идентификационен код по БУЛСТАТ) и адрес;".

8. В допълнителните разпоредби се създава § 2а:

"§ 2а. Клоновете на търговските дружества и поделенията могат да продължат да се отчитат като осигурители отделно от дружеството и от другите негови клонове и поделения, като се идентифицират с единния си идентификационен код по БУЛСТАТ съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ."

§ 11. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г., бр. 55 от 2000 г. - Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17 от 2006 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 7, ал. 6 думите "по регистър БУЛСТАТ" се заличават.

2. В чл. 110, ал. 4 думата "съдебна" се заменя с "търговска".

3. В чл. 112 думите "идентификационният код по БУЛСТАТ" се заменят с "единният идентификационен код", а думите "в регистър БУЛСТАТ" се заличават.

4. В чл. 122а, ал. 1, т. 8 думата "Булстат" се заменя с "единен идентификационен код".

5. В чл. 122г:

а) в ал. 1 думите "Окръжният съд по седалището на пенсионносигурителното дружество" се заменят с "Агенцията по вписванията";

б) в ал. 2 думите "съдебното решение" се заменят с "удостоверението".

6. В чл. 122з думите "съда, извършил съдебната регистрация" се заменят с "Агенцията по вписванията".

7. В чл. 145, ал. 1, т. 9 думите "удостоверение за актуално съдебно състояние" се заменят с "актуално удостоверение за вписването в търговския регистър".

8. В чл. 150, ал. 1, т. 4 думите "удостоверение за актуално съдебно състояние" се заменят с "актуално удостоверение за вписването в търговския регистър".

9. В чл. 169а, ал. 2 думата "съдебната" се заменя с "търговската", а думите "кода по БУЛСТАТ" се заменят с "единния идентификационен код".

10. В чл. 218, ал. 1, т. 9 думите "удостоверение за актуално съдебно състояние" се заменят с "актуално удостоверение за вписването в търговския регистър".

11. В чл. 221, ал. 3, т. 3 думите "удостоверение за актуално съдебно състояние" се заменят с "актуално удостоверение за вписването в търговския регистър".

12. В чл. 237, т. 1 след думите "пенсионната лицензия и" думата "съдебната" се заменя с "търговската" и след думите "пенсионно осигуряване и" думите "кода по БУЛСТАТ" се заменят с "единния идентификационен код".

13. В чл. 269, ал. 1 т. 8 се изменя така:

"8. актуално удостоверение за вписването в търговския регистър на осигурителното дружество."

14. В чл. 272, ал. 3, т. 3 думите "удостоверение за актуално съдебно състояние" се заменят с "актуално удостоверение за вписването в търговския регистър".

15. В чл. 305, т. 1 след думите "лицензията и" думата "съдебната" се заменя с "търговската" и след думите "квалификация и" думите "кода по БУЛСТАТ" се заменят с "единния идентификационен код".

§ 12. В Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 36 от 1995 г., бр. 61 от 1996 г. - Решение № 10 на Конституционния съд от 1996 г.; изм., бр. 38 от 1998 г., бр. 30 от 1999 г., бр. 10 от 2000 г., бр. 37 от 2000 г. - Решение № 3 на Конституционния съд от 2000 г.; изм., бр. 59 от 2000 г., бр. 78 от 2000 г. - Решение № 7 на Конституционния съд от 2000 г.; изм., бр. 41 от 2001 г., бр. 107 и 120 от 2002 г.; попр., бр. 2 от 2003 г.; изм., бр. 56, 71 и 112 от 2003 г., бр. 70 и 111 от 2004 г., бр. 37, 76, 85, 87, 99 и 105 от 2005 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 11, ал. 3 т. 2 се изменя така:

"2. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;".

2. В чл. 56, т. 3 думите "препис от съдебното решение или удостоверение за регистрация в съдебен регистър" се заменят с "актуално удостоверение за вписване в търговския регистър".

3. В чл. 74:

а) в ал. 1 т. 7 се изменя така:

"7. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, ако е търговец.";

б) в ал. 6:

аа) в т. 3 думата "съдебни" се заличава;

бб) точка 4 се отменя.

4. В чл. 81г, ал. 2 т. 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;".

§ 13. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18 от 2006 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 7ж, ал. 3:

а) точка 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за вписването на заявителя в търговския регистър, издадено до един месец преди подаване на заявлението;";

б) точка 3 се отменя.

2. В чл. 10в, ал. 2 т. 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;".

§ 14. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 115 от 1997 г.; попр., бр. 19 от 1998 г.; изм., бр. 21 и 153 от 1998 г., бр. 12, 50, 51, 64, 81, 103, 110 и 111 от 1999 г., бр. 105 и 108 от 2000 г., бр. 34 и 110 от 2001 г., бр. 45, 61, 62 и 119 от 2002 г., бр. 42 и 109 от 2003 г., бр. 18, 53 и 107 от 2004 г., бр. 39, 88, 91, 102, 103 и 105 от 2005 г.) в чл. 41, ал. 1 думата "съда" се заменя с "търговския регистър".

§ 15. В Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; изм., бр. 104 и 105 от 2005 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 4, ал. 1, т. 1 думата "обнародване" се заменя с "вписване".

2. В чл. 6 думите "обнародване в "Държавен вестник" се заменят с "вписване в търговския регистър".

3. В чл. 23, ал. 4 думата "обнародване" се заменя с "вписване".

4. В чл. 25 думата "обнародване" се заменя с "вписване".

§ 16. В Закона за филмовата индустрия (обн., ДВ, бр. 105 от 2003 г.; изм., бр. 28, 94 и 105 от 2005 г.) в чл. 20, ал. 1 се правят следните изменения:

1. Точка 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;".

2. Точки 2 и 3 се отменят.

§ 17. В Закона за туризма (обн., ДВ, бр. 56 от 2002 г.; изм., бр. 119 и 120 от 2002 г., бр. 39 от 2004 г., бр. 28, 39, 94, 99 и 105 от 2005 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 18, ал. 1:

а) в текста преди т. 1 думите "код по БУЛСТАТ" се заменят с "единен идентификационен код";

б) в т. 1 думите "удостоверение за актуална съдебна регистрация" се заменят с "актуално удостоверение за вписване в търговския регистър".

2. В чл. 21, ал. 1 т. 5 се изменя така:

"5. единен идентификационен код;".

3. В чл. 50, ал. 3, т. 1 думите "удостоверение за актуална съдебна регистрация" се заменят с "актуално удостоверение за вписване в търговския регистър".

4. В чл. 50б, ал. 1, т. 1 думите "удостоверение за актуална съдебна регистрация" се заменят с "актуално удостоверение за вписване в търговския регистър".

5. В чл. 50в, ал. 1, т. 1 думите "удостоверение за актуална съдебна регистрация" се заменят с "актуално удостоверение за вписване в търговския регистър".

6. В чл. 50г, ал. 1, т. 1 думите "удостоверение за актуална съдебна регистрация" се заменят с "актуално удостоверение за вписване в търговския регистър".

7. В чл. 61, ал. 1:

а) в т. 1 буква "д" се изменя така:

"д) единен идентификационен код;";

б) в т. 2, буква "з" и буква "и" думите "код по БУЛСТАТ" се заменят с "единен идентификационен код";

в) в т. 3, буква "е" думите "код по БУЛСТАТ" се заменят с "единен идентификационен код".

§ 18. В Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн., ДВ, бр. 79 от 1998 г.; изм., бр. 22 от 2003 г., бр. 74 и 88 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 9, ал. 3 т. 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;".

2. В чл. 11:

а) в ал. 1 след думата "съдебната" се добавя "съответно търговската";

б) в ал. 4:

аа) в т. 6 думите "или едноличния търговец" се заменят с "когато не е търговец, съответно актуално удостоверение за вписване в търговския регистър - за търговците";

бб) точка 7 се отменя;

в) в ал. 5, т. 1 след думата "съдебна" се добавя "съответно търговска".

§ 19. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г., бр. 60 от 1999 г. - Решение № 10 на Конституционния съд от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21 от 2006 г.) в чл. 111, т. 2 думата "съдебна" се заменя с "търговска".

§ 20. В Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия (обн., ДВ, бр. 96 от 2004 г.; изм., бр. 103 и 105 от 2005 г.) в чл. 6, ал. 3 т. 1 се изменя така:

"1. седалище и адрес на управление, единен идентификационен код за търговците, съответно идентификационен код по БУЛСТАТ;".

§ 21. В Закона за меценатството (ДВ, бр. 103 от 2005 г.) в чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4 думите "заверени копия от документите по ал. 3, т. 1, 2, 4 и 5" се заменят с "актуално удостоверение за търговска регистрация и удостоверение за данъчна регистрация".

2. В ал. 5:

а) в т. 1 след думите "съдебната регистрация" се добавя "за лицата по чл. 9, ал. 2" и след думите "по регистър БУЛСТАТ" се добавя "за лицата по чл. 9, ал. 2 и единен идентификационен код за търговците";

б) в т. 2 след думата "съдебна" се добавя "съответно по търговска".

§ 22. В Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г., бр. 51 от 2001 г. - Решение № 11 на Конституционния съд от 2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 36, ал. 4 думата "Съдебната" се заменя с "Търговската".

2. В чл. 36а, ал. 3 думата "Съдебната" се заменя с "Търговската".

3. В чл. 37, ал. 6 думата "съдебната" се заменя с "търговската".

4. В чл. 40, ал. 1 т. 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за търговска регистрация;".

5. В чл. 41, ал. 1, т. 3 думите "номер и партида на съдебната регистрация, номер на фирменото дело" се заличават.

6. В чл. 47 т. 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за търговска регистрация;".

7. В чл. 49, ал. 1 т. 2 се изменя така:

"2. данни за лечебното заведение - име, седалище, капитал, единен идентификационен код;".

8. В чл. 51а, ал. 2 т. 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за търговска регистрация;".

§ 23. В Закона за далекосъобщенията (обн., ДВ, бр. 88 от 2003 г.; изм., бр. 19, 77, 88, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 17 от 2006 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 88, ал. 1 думите "удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация, копие от удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ" се заменят с "актуално удостоверение за търговска регистрация".

2. В чл. 148, т. 1 думите "съдебна регистрация" се заменят с "регистрация в търговския регистър".

§ 24. В Закона за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 58 от 1996 г., бр. 53 от 1997 г. - Решение № 8 на Конституционния съд от 1997 г.; изм., бр. 124 от 1998 г., бр. 51 и 81 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г.; попр., бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 75 от 2002 г., бр. 95 от 2002 г. - Решение № 6 на Конституционния съд от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 88 и 103 от 2005 г.) в чл. 51а, ал. 5 след думата "съдебната" се добавя "съответно търговската".

§ 25. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г.) в чл. 167, ал. 2 т. 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за търговска регистрация;".

§ 26. В Закона за тютюна и тютюневите изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от 2005 г., бр. 18 от 2006 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 37, ал. 1 т. 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за търговска регистрация;".

2. В приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 и в приложение № 3 към чл. 37, ал. 1 навсякъде думата "БУЛСТАТ" се заменя с "единен идентификационен код".

§ 27. В Закона за съхранение и търговия със зърно (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 101 от 2000 г., бр. 9 и 58 от 2003 г., бр. 69 и 105 от 2005 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 11а, ал. 2:

а) точка 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за търговска регистрация;";

б) точка 2 се отменя.

2. В чл. 24, ал. 4:

а) точка 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за търговска регистрация;";

б) точка 2 се отменя.

§ 28. В Закона за пощенските услуги (обн., ДВ, бр. 64 от 2000 г.; изм., бр. 112 от 2001 г., бр. 45 и 76 от 2002 г., бр. 26 от 2003 г., бр. 19, 88, 99 и 105 от 2005 г., бр. 17 от 2006 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 43, ал. 2:

а) точка 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за търговска регистрация;";

б) точки 2 и 3 се отменят.

2. В чл. 59:

а) в ал. 1, т. 1 думите "регистрацията по БУЛСТАТ" се заменят с "единния идентификационен код";

б) в ал. 2:

аа) точка 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за търговска регистрация;";

бб) точка 2 се отменя.

§ 29. В Закона за малките и средните предприятия (обн., ДВ, бр. 84 от 1999 г.; изм., бр. 80 и 92 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 64 от 2004 г.) в § 1, т. 5 от допълнителната разпоредба думите "съответния окръжен съд" се заменят с "Агенцията по вписванията".

§ 30. В Закона за насърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99 от 1997 г.; изм., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110 от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 40 от 2004 г.) в чл. 7 думите "съда, в чийто район се намира седалището му" се заменят с "Агенцията по вписванията".

§ 31. В Закона за стоковите борси и тържищата (обн., ДВ, бр. 93 от 1996 г.; изм., бр. 41 и 153 от 1998 г., бр. 18 от 1999 г., бр. 20 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 14, ал. 3 т. 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на съответния търговец;".

2. Член 18 се изменя така:

"Чл. 18. (1) Агенцията по вписванията вписва в търговския регистър извършваната дейност като стокова борса, след като й бъде представено разрешението, издадено от комисията.

(2) Агенцията по вписванията вписва в търговския регистър извършваната дейност като стоково тържище, след като й бъде представено разрешението, издадено от комисията."

3. В чл. 21:

а) в ал. 1 думите "окръжния съд" се заменят с "Агенцията по вписванията" и се създава изречение второ: "В тези случаи комисията назначава ликвидатор и определя срока за извършване на ликвидацията и възнаграждението на ликвидатора.";

б) в ал. 2 думите "окръжния съд" се заменят с "Агенцията по вписванията".

§ 32. В Закона за частната охранителна дейност (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.) в чл. 15, ал. 2 се правят следните изменения:

1. Точка 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;".

2. Точка 2 се отменя.

§ 33. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 48, ал. 2 т. 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;".

2. В чл. 51, ал. 1, т. 5 думата "БУЛСТАТ" се заменя с "единния идентификационен код".

3. В чл. 54, ал. 2, т. 3 думата "БУЛСТАТ" се заменя с "единен идентификационен код".

4. В чл. 56, ал. 2, т. 2 думата "БУЛСТАТ" се заменя с "единен идентификационен код".

5. В чл. 57, ал. 3:

а) точка 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър - оригинал или нотариално заверено копие;";

б) точка 5 се изменя така:

"5. заверено от лицето копие на удостоверението за данъчна регистрация;".

§ 34. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43, 45 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 148, ал. 3:

а) точка 1 се изменя така:

"1. копие от съдебното решение за регистрация по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, съответно актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;";

б) в т. 2 накрая се добавя "за юридическите лица с нестопанска цел".

2. В чл. 152, ал. 3:

а) точка 1 се отменя;

б) точка 2 се изменя така:

"2. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;".

§ 35. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 77, 87, 88, 95 и 105 от 2005 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 30:

а) в ал. 3 думите "съдебната регистрация на лицата по Търговския закон" се заменят със "седалището на лицата по търговския регистър";

б) в ал. 4 думите "съдебната регистрация по Търговския закон" се заменят със "седалището по търговския регистър".

2. В чл. 39, ал. 1, т. 3 думите "актуално съдебно състояние" се заменят с "вписване в търговския регистър".

3. В чл. 51, ал. 1:

а) в т. 1 думите "актуално съдебно състояние" се заменят с "вписване в търговския регистър";

б) точка 2 се отменя.

4. В чл. 54:

а) в ал. 4:

аа) в т. 1 думите "актуално съдебно състояние" се заменят с "вписване в търговския регистър";

бб) точка 5 се отменя;

б) в ал. 5 думите "и 5" се заличават;

в) в ал. 6 цифрата "5" се заличава.

5. В чл. 57, ал. 2 думите "номер на фирменото дело; номер на тома и партидата; идентификационен код по регистър БУЛСТАТ" се заменят с "единен идентификационен код".

6. В чл. 62, ал. 4:

а) в т. 1 думите "актуално съдебно състояние" се заменят с "вписване в търговския регистър";

б) точка 2 се отменя.

7. В чл. 67, ал. 1, т. 2 думите "съдебно състояние" се заменят със "състояние по търговския регистър".

8. В чл. 80, ал. 1:

а) в т. 1 думите "удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация" се заменят с "актуално удостоверение за търговска регистрация";

б) в т. 3 думите "удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация" се заменят с "актуално удостоверение за търговска регистрация".

9. В чл. 84, т. 3 думите "удостоверение за актуално състояние" се заменят с "актуално удостоверение за търговска регистрация".

10. В чл. 87, ал. 2, т. 2 думата "БУЛСТАТ" се заменя с "единен идентификационен код".

§ 36. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 12, ал. 3 т. 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, когато заявителят е търговец;".

2. В чл. 19, ал. 2 думите "код по БУЛСТАТ" се заменят с "единен идентификационен код".

3. В чл. 22б, ал. 1 в текста преди т. 1 след думите "юридическото лице" се добавя "когато не е търговец, и единен идентификационен код, когато е търговец".

4. В чл. 25а, ал. 3 т. 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на българската фирма-вносител;".

§ 37. В Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право (обн., ДВ, бр. 74 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 8:

а) в ал. 1, т. 1 думите "идентификационен код по регистър БУЛСТАТ" се заменят с "единен идентификационен код" и думата "съдебна" се заменя с "търговска";

б) в ал. 2:

аа) точка 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;";

бб) точки 2 и 4 се отменят.

2. В чл. 9, ал. 9:

а) в т. 2 думата "съдебна" се заменя с "търговска";

б) точка 4 се изменя така:

"4. единен идентификационен код;".

3. В чл. 12, т. 5 думата "съдебна" се заменя с "търговска".

4. В чл. 14, ал. 1, т. 3 думата "съдебна" се заменя с "търговска".

5. В чл. 15, ал. 1, т. 1 думите "идентификационен код по регистър БУЛСТАТ" се заменят с "единен идентификационен код" и думите "съдебна регистрация" се заменят с "регистрацията в търговския регистър".

6. В чл. 17, ал. 1:

а) в т. 2 думата "съдебна" се заменя с "търговска";

б) точка 3 се изменя така:

"3. единен идентификационен код;".

7. В чл. 20:

а) в ал. 1, т. 1 след думата "БУЛСТАТ" се добавя "съответно единен идентификационен код за търговците" и след думата "съдебна" се добавя "съответно търговска";

б) в ал. 2, т. 2 се изменя така:

"2. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, ако заявителят е търговец;".

8. В чл. 22, ал. 1, т. 2 след думата "БУЛСТАТ" се добавя "съответно единен идентификационен код за търговците" и след думата "съдебна" се добавя "съответно търговска".

9. В чл. 24, ал. 1, т. 1 след думата "БУЛСТАТ" се добавя "съответно единен идентификационен код за търговците" и след думата "съдебна" се добавя "съответно търговска".

10. В чл. 25, ал. 1, т. 1 след думата "БУЛСТАТ" се добавя "съответно единен идентификационен код за търговците" и след думата "съдебна" се добавя "съответно търговска".

11. В чл. 27, ал. 1, т. 2 след думата "БУЛСТАТ" се добавя "съответно единен идентификационен код за търговците" и след думата "съдебна" се добавя "съответно търговска".

12. В чл. 28, ал. 1, т. 2 след думата "БУЛСТАТ" се добавя "съответно единен идентификационен код за търговците" и след думата "съдебна" се добавя "съответно търговска".

13. В чл. 30, ал. 4:

а) точка 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, издадено до два месеца преди подаване на заявлението;";

б) точка 3 се отменя;

в) в т. 4 думата "съдебна" се заменя с "търговска".

14. В чл. 34, ал. 1:

а) в т. 2 думите "номер на фирменото дело" се заличават;

б) в т. 3 думата "съдебната" се заменя с "търговската";

в) точка 4 се изменя така:

"4. единен идентификационен код;".

15. В чл. 36, т. 5 думата "съдебна" се заменя с "търговска".

16. В чл. 41, ал. 1, т. 1 след думата "БУЛСТАТ" се добавя "съответно единен идентификационен код за търговците" и след думата "съдебна" се добавя "съответно търговска".

17. В чл. 42, ал. 1, т. 1 след думата "БУЛСТАТ" се добавя "съответно единен идентификационен код за търговците" и след думата "съдебна" се добавя "съответно търговска".

18. В чл. 48, ал. 1 след думата "съдебната" се добавя "съответно търговската".

19. В чл. 51, ал. 4 след думата "съдебната" се добавя "съответно търговската".

§ 38. В Закона за виното и спиртните напитки (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм., бр. 56 от 2002 г., бр. 16, 108 и 113 от 2004 г., бр. 99 и 105 от 2005 г., бр. 18 от 2006 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 23а, ал. 3, т. 3 думите "копие от карта за идентификация по регистъра БУЛСТАТ и" се заличават.

2. В чл. 40, ал. 4:

а) точка 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;";

б) точка 7 се изменя така:

"7. заверено от търговеца копие на удостоверението за регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;".

§ 39. В Закона за животновъдството (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 87 и 105 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 14б:

а) в ал. 1 след думите "по БУЛСТАТ" се добавя "съответно единен идентификационен код за търговците";

б) в ал. 2, т. 1 преди думите "решение за съдебна" се добавя "актуално удостоверение за вписване в търговския регистър за търговците, съответно".

2. В чл. 15, ал. 4:

а) точка 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;";

б) точки 2 и 3 се отменят.

§ 40. В Закона за занаятите (обн., ДВ, бр. 42 от 2001 г.; изм., бр. 112 от 2001 г., бр. 56 от 2002 г., бр. 99 и 105 от 2005 г., бр. 10 от 2006 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 23, ал. 1, т. 1 думите "регистрацията и БУЛСТАТ" се заменят с "търговската регистрация и единния идентификационен код".

2. В чл. 24:

а) в ал. 2, т. 1 накрая се добавя "и единния идентификационен код за търговците, съответно идентификационния код по БУЛСТАТ за останалите лица";

б) в ал. 3, т. 2 се изменя така:

"2. за лицата, регистрирани по Търговския закон и по Закона за кооперациите - актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;".

§ 41. В Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 88 и 105 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 43а, ал. 5 т. 3 се изменя така:

"3. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър."

2. В чл. 81, ал. 2 т. 2 се изменя така:

"2. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;".

3. В чл. 82, ал. 2 т. 4 се изменя така:

"4. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;".

4. В чл. 92, ал. 1, т. 1 накрая се добавя "или единен идентификационен код за търговците".

5. В чл. 97:

а) в ал. 1 след думата "съдебна" се добавя "или търговска";

б) в ал. 2, т. 1 накрая се добавя "или единен идентификационен код за търговците".

§ 42. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 125 от 1997 г.; изм., бр. 79 и 133 от 1998 г., бр. 26 от 1999 г., бр. 29 и 78 от 2000 г., бр. 77, 79 и 99 от 2002 г., бр. 16 и 107 от 2003 г., бр. 72 и 105 от 2005 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 14в, ал. 2, т. 1 след думите "за самоличност" се добавя "актуално удостоверение за вписване в търговския регистър".

2. В чл. 16а, ал. 2, т. 1 след думите "за самоличност" се добавя "актуално удостоверение за вписване в търговския регистър".

3. В чл. 68а, ал. 2, т. 4 в началото преди думата "удостоверение" се добавя "актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, съответно".

4. В чл. 68б, ал. 2, т. 5 в началото преди думата "удостоверение" се добавя "актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, съответно".

5. В § 123, ал. 2, т. 1 след думите "за самоличност" се добавя "актуално удостоверение за вписване в търговския регистър".

§ 43. В Закона за приватизационните фондове (обн., ДВ, бр. 1 от 1996 г.; изм., бр. 68 и 85 от 1996 г., бр. 39 и 52 от 1998 г., бр. 114 от 1999 г.) в чл. 15 думите "Окръжният съд вписва приватизационния фонд" се заменят с "Приватизационният фонд се вписва".

§ 44. В Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (обн., ДВ, бр. 46 от 2003 г.; изм., бр. 109 от 2003 г., бр. 107 от 2004 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 5, ал. 4 думите "получаване на решението на съда" се заменят с "вписването".

2. В чл. 14:

а) в ал. 1 думите "съда по регистрацията на дружеството със специална инвестиционна цел" се заменят с "Агенцията по вписванията";

б) в ал. 2 думата "съда" се заменя с "Агенцията по вписванията";

в) в ал. 3 думите "съдът по регистрацията служебно изменя" се заменят с "Агенцията по вписванията служебно вписва изменение на".

3. В чл. 15 ал. 3 се изменя така:

"(3) Промяната в устава се вписва в търговския регистър след представяне на одобрението по ал. 1."

§ 45. В Закона за електронния документ и електронния подпис (обн., ДВ, бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 112 от 2001 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 24, ал. 1:

а) в т. 1 думата "БУЛСТАТ" се заменя с "единния идентификационен код";

б) в т. 2 думите "съдебната регистрация" се заменят с "регистрацията".

2. В чл. 36, ал. 1 т. 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;".

§ 46. В Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (обн., ДВ, бр. 10 от 2000 г.; изм., бр. 91 от 2002 г., бр. 86 и 114 от 2003 г., бр. 100 и 101 от 2005 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 14г, ал. 2 т. 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;".

2. В чл. 18, ал. 1:

а) в т. 1 буква "а" се изменя така:

"а) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;"

б) в т. 2 буква "а" се изменя така:

"а) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър".

3. В чл. 19е, т. 2 думата "съдебната" се заменя с "търговската".

4. В чл. 19з, ал. 1 т. 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;".

5. В чл. 19с т. 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;".

6. В чл. 19у, ал. 1 т. 2 се изменя така:

"2. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;".

7. В чл. 22а, ал. 2, т. 1 думите "удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация" се заменят с "актуално удостоверение за вписване в търговския регистър".

8. В чл. 22д, ал. 1, т. 2 думите "удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация" се заменят с "актуално удостоверение за вписване в търговския регистър".

§ 47. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46 от 2005 г., бр. 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18 от 2006 г.) в чл. 36, ал. 1 думите "а за търговците - данните от съдебната регистрация" се заменят с "а ако е търговец - да представи актуално удостоверение за вписване в търговския регистър".

§ 48. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1, 31 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17 и 18 от 2006 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 88, ал. 2 т. 1 се изменя така:

"1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър; номер и дата на издаване на лицензията на здравноосигурителното дружество;".

2. В чл. 95, ал. 2 т. 1 се изменя така:

"1. данни за заявителя - име, ЕГН, постоянен адрес - за физическите лица; актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;".

3. В чл. 99, ал. 1, т. 2 след думите "юридическите лица" се добавя "съответно единен идентификационен код - за търговците".

§ 49. В Закона за особените залози (обн., ДВ, бр. 100 от 1996 г.; изм., бр. 86 от 1997 г., бр. 42 от 1999 г., бр. 19 и 58 от 2003 г., бр. 34 и 43 от 2005 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 21:

а) в ал. 2 думата "партидата" се заменя с "делото";

б) алинея 6 се изменя така:

"(6) Едновременно с вписването на преобразуването Агенцията по вписванията вписва по фирмените дела на всяко от преобразуващите се дружества, както и на едноличния търговец при прехвърляне на имущество върху едноличен собственик, и преминаването на залога на търговско предприятие върху съответния правоприемник."

2. В чл. 50, т. 5 думите "от съда по регистрация" се заменят със "с решение на съда".

3. В чл. 51 думите "съда по регистрацията" се заменят с "Агенцията по вписванията".

§ 50. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 35:

а) в ал. 1 думите "Съдът вписва в търговския регистър" се заменят с "В търговския регистър се вписва";

б) в ал. 2 думите "препис от съдебното решение" се заменят с "удостоверението" и накрая се добавя "в търговския регистър".

2. В чл. 44:

а) в ал. 1 думите "Съдът вписва в търговския регистър клона" се заменят с "В търговския регистър се вписва клон";

б) в ал. 2 думите "съдебното решение" се заменят с "удостоверението" и накрая се добавя "в търговския регистър".

3. В чл. 120, ал. 1, т. 1 думите "от съда" се заличават.

4. В чл. 122:

а) заглавието се изменя така: "Вписване на прекратяването";

б) в ал. 1 думата "съда" се заменя с "Агенцията по вписванията";

в) алинея 2 се изменя така:

"(2) Застрахователят е длъжен да представи в комисията удостоверение за вписването по ал. 1 в срок три работни дни от извършване на вписването."

5. В чл. 123:

а) алинея 1 се изменя така:

"(1) В случаите по чл. 119, т. 2 производството по ликвидация се открива с решение на комисията. Решението съдържа основанието за отнемане на лиценза и с него се определя ликвидатор, неговото възнаграждение и срок за извършване на ликвидацията. Решението се изпраща на Агенцията по вписванията за вписване в търговския регистър."

б) алинея 2 се изменя така:

"(2) Агенцията по вписванията вписва прекратяването на застрахователя и името на ликвидатора."

6. В чл. 124 ал. 3 се изменя така:

"(3) В случаите по ал. 2 комисията може да освободи ликвидатора, за което изпраща решението си на Агенцията по вписванията за вписване."

7. В чл. 125 думите "съда и" се заличават.

8. В чл. 139:

а) в ал. 1 думите "Решението на съда за откриване на производство по ликвидация или по несъстоятелност" се заменят с "Вписването на откриването на производството по ликвидация, както и решението на съда за откриване на производство по несъстоятелност", а думата "има" се заменя с "имат";

б) алинея 2 се изменя така:

"(2) Едновременно с вписването в търговския регистър на откриването на производството по ликвидация и обявяването в търговския регистър на решението на съда за откриване на производство по несъстоятелност Агенцията по вписванията изпраща решението на съда за публикуване в "Официален вестник" на Европейския съюз, както и информация за приложимия закон, компетентния съд и вписания ликвидатор, съответно синдик.";

в) в ал. 3 думите "решението за откриване на производство по ликвидация или" се заменят с "вписването на откриването на производството по ликвидация или за решението за откриване на производството".

9. В чл. 302 ал. 8 се изменя така:

"(8) По искане на заместник-председателя, съответно на комисията, в търговския регистър се вписват обстоятелствата, съответно се обявяват актовете по ал. 2, т. 3, 7, 9, 10 и 11 и по ал. 3."

10. В чл. 310, ал. 1 т. 3 се изменя така:

"3. е отнет лицензът на застраховател до назначаването от съда на синдик или вписването в търговския регистър на ликвидатор."

§ 51. В Закона за банките (обн., ДВ, бр. 52 от 1997 г.; доп., бр. 15 от 1998 г.; изм., бр. 21, 52, 70 и 89 от 1998 г., бр. 54, 103 и 114 от 1999 г., бр. 24, 63, 84 и 92 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 45, 91 и 92 от 2002 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 19, 31, 39 и 105 от 2005 г.) се правят следните изменения:

1. Член 22 се изменя така:

"Чл. 22. (1) След вземането на решение за отнемане на лицензия на банка Централната банка:

1. в случаите на чл. 21, ал. 1 назначава ликвидатор и определя срок, в който трябва да извърши ликвидацията; решението се изпраща за вписване в търговския регистър; или

2. в случаите на чл. 21, ал. 2 отправя искане до съответния окръжен съд за откриване на производство по несъстоятелност.

(2) Решението по ал. 1, т. 2 се обнародва в "Държавен вестник"."

2. В чл. 65 ал. 5 се изменя така:

"(5) По искане на Централната банка в търговския регистър се вписват обстоятелствата, съответно се обявяват актовете по ал. 2."

§ 52. В Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 92 от 2002 г.; изм., бр. 67 от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 31 и 105 от 2005 г.) се правят следните изменения:

1. Член 15 се изменя така:

"Вписване на съдебните решения

Чл. 15. Решението на съда по чл. 13, ал. 1 се вписва в търговския регистър."

2. В чл. 16 ал. 5 се изменя така:

"(5) Решението, с което се отменя решение по чл. 13, ал. 1 или по чл. 14, се вписва в търговския регистър."

3. В чл. 19, ал. 2 думите "обнародване в "Държавен вестник" се заменят с "вписване в търговския регистър".

4. В чл. 24, ал. 2 думите "обнародваното в "Държавен вестник" се заменят с "вписаното в търговския регистър".

5. В чл. 26:

а) в ал. 5 думите "съответния съдебен регистър и се обнародват в "Държавен вестник" се заменят с "търговския регистър";

б) в ал. 6, изречение второ думите "съдебния регистър и обнародване в "Държавен вестник" се заменят с "търговския регистър", а изречение трето се заличава;

в) алинея 7 се отменя.

6. В чл. 29:

а) в ал. 3 думите "съответния съдебен регистър и се обнародва в "Държавен вестник" се заменят с "търговския регистър";

б) в ал. 4 в изречение първо накрая се добавя "както и на Агенцията по вписванията", а изречения второ и трето се заличават;

в) алинея 5 се отменя.

7. В чл. 56, ал. 1 думата "обнародването" се заменя с "вписването".

8. В чл. 59, ал. 4 думата "обнародване" се заменя с "вписване".

9. В чл. 63, ал. 1 думата "обнародването" се заменя с "вписването".

10. В чл. 64, ал. 2 думите "обявява в "Държавен вестник" се заменят със "заявява за обявяване в търговския регистър", а думите "обнародването на обявлението" се заменят с "обявяването".

11. В чл. 105:

а) в ал. 4 думите "съответния съдебен регистър и се обнародва в "Държавен вестник" се заменят с "търговския регистър";

б) в ал. 5 думите "обнародването му в "Държавен вестник" се заменят с "вписването му в търговския регистър".

12. В чл. 109, ал. 2 думата "обнародването" се заменя с "вписването".

§ 53. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37 от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Член 31 се изменя така:

"Чл. 31. Агенцията по вписванията вписва в търговския регистър фондовата борса, след като й бъде представен лицензът, издаден от комисията."

2. В чл. 36 думите "съда по регистрацията" се заменят с "Агенцията по вписванията" и се създава изречение второ: "В тези случаи комисията назначава ликвидатор, определя срок за извършване на ликвидацията и възнаграждението на ликвидатора."

3. Член 49 се изменя така:

"Чл. 49. Агенцията по вписванията вписва в търговския регистър предмет на дейност организиране на неофициален пазар на ценни книжа на лицето по чл. 44, ал. 2, след като й бъде представен лицензът, издаден от комисията."

4. Член 67 се изменя така:

"Чл. 67. Агенцията по вписванията вписва в търговския регистър дружеството, съответно правото да се извършват услуги и дейности по чл. 54, ал. 2 и 3 в неговия предмет на дейност, след като й бъде представен издаденият от комисията лиценз."

5. В чл. 74а ал. 6 се изменя така:

"(6) Агенцията по вписванията вписва в търговския регистър промените по ал. 1, т. 1 и 2, след като й бъде представено издаденото от комисията, съответно от заместник-председателя, одобрение."

6. В чл. 89, ал. 2 думите "на съда" се заличават.

7. В чл. 92 ал. 4 се изменя така:

"(4) Освен в случаите на чл. 79, ал. 1, т. 3, 4, 5, 6 и 8 в търговския регистър се вписва увеличението на капитала, извършено при условията на чл. 5, след като бъде представено и издаденото от комисията потвърждение."

8. В чл. 112в, изречение второ думите "пред съда" се заличават.

9. В чл. 115 ал. 2 се изменя така:

"(2) Дружеството е длъжно да обяви поканата по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон в търговския регистър и да я публикува в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди неговото откриване."

10. В чл. 122, ал. 2 думите "в съда" се заличават.

11. В чл. 183:

а) алинея 1 се изменя така:

"(1) Агенцията по вписванията вписва инвестиционното дружество в търговския регистър, след като й бъде представен съответният лиценз, издаден от комисията.";

б) в ал. 2 думите "препис от съдебното решение" се заменят с "удостоверение за вписване".

12. В чл. 192, ал. 5 думата "Съдът" се заменя с "Агенцията по вписванията".

13. Член 207 се изменя така:

"Чл. 207. Агенцията по вписванията вписва в търговския регистър дружеството, съответно правото да се извършва дейността по чл. 202 в неговия предмет на дейност, след като й бъде представен издаденият от комисията лиценз."

14. В чл. 212 ал. 7 се изменя така:

"(7) По искане на комисията, съответно на заместник-председателя, Агенцията по вписванията вписва обстоятелствата, съответно обявява актовете по ал. 1 в търговския регистър."

§ 54. Министерският съвет в срок до 1 октомври 2006 г. внася в Народното събрание проекти на закони за изменение и допълнение на законите, чиито разпоредби трябва да бъдат приведени в съответствие с този закон.

§ 55. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на този закон се приемат в срока на влизането в сила на закона.

§ 56. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2006 г., в сила от 03.10.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2007 г., в сила от 30.06.2007 г.) Този закон влиза в сила от 1 януари 2008 г., с изключение на § 2 и § 3, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

§ 57. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет и на Висшия съдебен съвет.

-------------------------

Законът е приет от 40-то Народно събрание на 24 март 2006 г. и на 20 април 2006 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 03.10.2006 Г.)

§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2007 Г.)

§ 61. Този закон влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на § 48, който влиза в сила от 1 юли 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 30.06.2007 Г.)

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2008 Г.)

§ 61. Кодексът влиза в сила от 1 март 2008 г., с изключение на:

1. част седма "Особени правила относно производството по граждански дела при действие на правото на Европейския съюз";

2. параграф 2, ал. 4;

3. параграф 3 относно отмяната на глава тридесет и втора "а" "Особени правила за признаване и допускане изпълнение на решения на чуждестранни съдилища и на други чуждестранни органи" с чл. 307а - 307д и част седма "Производство за връщане на дете или за упражняване на правото на лични отношения" с чл. 502 - 507;

4. параграф 4, ал. 2;

5. параграф 24;

6. параграф 60,

които влизат в сила три дни след обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

(ОБН. - ДВ, БР. 104 ОТ 2007 Г.)

§ 15. (1) Параграф 2 има действие от деня на влизане в сила на Търговския закон.

(2) Параграф 14 влиза в сила от деня на влизане в сила на Закона за търговския регистър.

(3) До влизането в сила на Закона за търговския регистър вписването на обстоятелствата и издаването на удостоверенията, предвидени в § 14, се извършват от съответния окръжен съд съгласно правилата на глава петдесет и втора от Гражданския процесуален кодекс, а обявяването на актовете се извършва чрез обнародване в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 30.05.2008 Г.)

§ 25. До изтичането на срока по § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на длъжността "длъжностно лице по регистрацията" могат да бъдат назначени по изключение без конкурс лица за срок не по-дълъг от 6 месеца, без да се спазва изискването на чл. 20, ал. 1 за тригодишен юридически стаж. С изтичане на срока договорът с тези лица се прекратява и не може да се сключва повторно на същото основание.

§ 26. Заварените служебни правоотношения на лицата по чл. 20, ал. 2 се преобразуват в безсрочни трудови правоотношения без провеждане на конкурс.

§ 27. Допълнителните средства за възнагражденията по чл. 20, ал. 2 за 2008 г. се осигуряват от средствата по чл. 39, ал. 2, т. 1.

§ 30. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 24 относно § 4, ал. 7 от преходните и заключителните разпоредби, която влиза в сила от 1 януари 2008 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)

§ 14. Законът влиза в сила от 1 януари 2009 г. с изключение на § 3 и 4, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Релевантни актове от Европейското законодателство
ДИРЕКТИВА 2003/58/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 юли 2003 година за изменение на Директива 68/151/ЕИО на Съвета относно изискванията за оповестяване по отношение на някои видове дружества

ЕДИНАДЕСЕТА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 21 декември 1989 година относно изискванията за оповестяване на данни за клонове, открити в една държава-членка от някои видове дружества, регулирани от правото на друга държава

ШЕСТА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 17 декември 1982 година приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно разделянето на акционерните дружества

ПЪРВА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 9 март 1968 година относно координирането на гаранциите, които държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на втори параграф 2 от член 58 от Договора, с цел тези гаранции да станат равностойни на цялата територия на общността

Предупреждаваме ви, че е възможно това да е архивно копие на закона. Актуалните текстовое на този и други закони можете да намерите на следния линк: Актуална нормативна уредба

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-9354828679820113"
data-ad-slot="6270180094">

Търсене в сайта

Custom Search

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]

Меню

Последни коментари

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от brrabg на 26 мар : 13:34
Възможно е да.

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от MitkoNK на 21 мар : 08:58
Възможно ли е увеличаването на капитала да се извъ [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от brrabg на 16 фев : 14:37
Така няма да стане. В набирателната сметка може са [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от Иво на 13 фев : 08:00
Какъв е проблема да взема назаем от приятел 1000 л [още ...]

[новини] Всеки трябва да си знае правата, или Защо не ни трябва Удостоверение за актуално състояние
Публикувано от brrabg на 22 дек : 12:53
Това са търговски взаимоотношения и не са регламен [още ...]

[новини] Всеки трябва да си знае правата, или Защо не ни трябва Удостоверение за актуално състояние
Публикувано от Димма на 15 дек : 15:20
А имат ли право лица извън посочените в чл. 23 (4) [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от Кирилов на 06 сеп : 21:22
Не разбирам какъв е проблемът при ЕООД, след като [още ...]

[новини] Публикуване на ГФО за предприятия нерегистрирани по Търговския закон
Публикувано от brrabg на 21 юни : 04:19
На този въпрос може да ви отговори само някой от А [още ...]

[новини] Публикуване на ГФО за предприятия нерегистрирани по Търговския закон
Публикувано от expecially на 20 юни : 11:25
Здравейте, бих искала да попитам защо Публикуван в [още ...]

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от brrabg на 19 апр : 12:18
Важи, защо да не важи. При апорта има някои особен [още ...]