Non deposit forex bonus

Get $1500 STARTUP Bonus

Start trading without any investments and risks right now!

Последни съобщения във форума

Тема Автор Отговори
Вписване на прокурист на ЕТ: Здравейте, Желая да впиша съпругата ми като прокурист. Моля за помощ. Какви документи да подготвя и къде да ... от: Форум за предприемчивите хора isbul 10
Собственик ЕООД инвалид: Здравейте, предстои ми пускане дейността на фирмата ЕООД. Междувременно се инвалидизирах с 80 % /за жалост .../ ... от: Форум за предприемчивите хора didineva 5
конфликт на интереси ли е,искам съвет как да постъпя: Здравейте,дано ми помогнете с моята дилема имам фирма кято е основана през 2009г два пъти започвах дейност и ... от: Форум за предприемчивите хора радо76 3
Прокурист или Търговски пълномощник: Добър ден, Задължително ли е ЕТ, осигуряващо се като СОЛ да назначи Прокурист при излизане в майчинство ... от: Форум за предприемчивите хора krasi1 1
А4: При регистрация на ново ООД с двама управители, които са заедно и поотделно, заявители са и двамата или може ... от: Форум за предприемчивите хора Лили 1

Пререгистрация

Пререгистрацията - защо е необходима?С влизането в сила на Закона за търговския регистър всички фирми регистрирани до 31.12.2007 г. трябва да се пререгистрират в Агенция по впсиванията - търговски регистър. Срокът за пререгистрация е до 31.12.2011 година.

Пререгистрация трябва да извършва всчки фирми, които са регистрирани по Търговския закон (ЕТ, ООД, ЕООД, АД, СД, КД)

Пререгистрацията на фирмите е безплатна (почти, защото се заплаща такса за издаване на удостоверение за актуално състояние).

Ако не бъде извършена пререгистрация на фирмата в определения от закона срок, тя ще бъде ликвидирана служебно. Това на означава, че тя ще бъде служебно закрита. Напротив - ще бъде назначен ликвидатор, който да заличи фирмата. На този ликвидатор ще се плаща заплата, която трябва да бъде осигурена от самата фирма, т.е. от вас. Колко време ще продължи една ликвидация и трябва да се плаща на ликвидатора никой не знае.

За да не изпаднете в ситуация, при която ще трябва да плащате на някой, за да свърши една работа, която по закон е безплатна, е добре сами да пререгистрирате фирмата си преди да изтече крайния срок.

Процедурата по пререгистрация е сравнително лесна и опростена процедура и би трябвало всеки да може да се справи с нея без да ползва платена услуга.

Не трябва да се притеснявате, че може да не успеете от първи път. Всички опити за пререгистрация са безплатни.

Удостоверение за актуално състояние за пререгистрацияНезависимо от това каква фирма притежавате, за да започнете процедура по пререгистрация трябва да си извадите Удостоверение за актуално състояние по §4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за търговския регистър.

Удостоверението се издава от Окръжен съд - фирмено отделение по адрес на управление на фирмата.

За да получите Удостоверение за пререгистрация, трябва да подадете молба във фирмено отделение на окръжния съд по адрес на управление и да заплатите такса от 5 лв. (таксата може и да се променя във времето).

Можете да изтеглите Примерна молба за издаване на удостоверение за пререгистрация.

Към молбата за пререгистрация се прилага копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ и ако молбата не се подава от представляващия фирмата, се прилага пълномощно на лицето (пълномощното не е необходимо да е с нотариална заверка).

Удостоверението е готово в строк от 5 до 7 работни дни. Получава се от фирменото отделение на съответния окръжен съд.

Пререгистрация на едноличен търговец (ЕТ)Предполагаме, че вече сте си извадили Удостоверение за пререгистрация по параграф 4 от ЗТР.

За да извършите пререгистрацията ви е необходимо Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец - А1.

Заявленеито се попълва лесно, като в него се вписват идентификационни данни на собственика на ЕТ в качеството му на заявител и данни за самото предприятие.

Трябва да имате предвид, че заявителят трябва да е самият собственик на ЕТ.

В заявлението се попълват съвсем точно данните от удостоверението за пререгистрация. Не трябва да има никакви различия. Дори и да ви се иска да смените нещо - например адрес на управление и да допълните предмета на дейност - не го правете - ще получите отказ за пререгистрация. Ако искате да направите някакви промени, първо трябва да се пререгистрирате и след това да направите промени.

Естествено можете да подадете допълнително заявление А1 за желаните от вас промени, за което следва да заплатите такса от 30.00 лв.

Добре е да изчакате да завърши пререгистрацията и тогава да правите промени, защото ако пререгистрацията по някаква причина е неуспешна, ще бъде отхвърлено и заявлението за промяна на обстоятелства, а с това ще загубите и платената такса за промяната и ще трябва да я плащате отново.

Попълненото заявление А1 и удостоверението за пререгистрация се подават в Агенция по вписванията - търговски регистър.

Документите могат да се подадат от заявителя лично, като той, пред длъжностно лице от Агенция по вписванията, собственоръчно подписва заявлението А1.
Заедно със заявление А1 и удостоверение за пререгистрация заявителят попълва и прилага декларация по чл. 13 ал. 4 от ЗТР за истинността на заявените обстоятелства.

Документите могат да се подат и от приносител - упълномощено лице с изрично писмено пълномощно, което трябва да е нотариално заверено.

В случай, че документите се подават от приносител с нотариално заверено пълномощно, то следва и заявление А1 да бъде подписано от заявителя и подписа да бъде нотариално заверен.

Заедно с другите документи приносителят прилага и декларация по чл. 13 ал. 5 от ЗТР, с която декларира, че документите са му предадени лично от възложителя.

Преди да подадете документите в търговски регистър е добре да направите копие на Удостоверението за пререгистрация, което да можете да използвате, в случай на отказ за пререгистрация по някаква причниа.

Списък на всички документи които се подават в Агенция по вписванията за пререгистрация на едноличен търговец:

Ако документите се подават от заявитея (собственика):

1. Попълнено заявление А1
2. Удостоверение за пререгистрация по параграф 4 от преходните и заключителни разпоредби на ЗТР
3. Декларация по чл. 13 ал. 4 от ЗТР.

Ако документите се подават от упълномощено лице:

1. Попълнено заявление А1 с нотариална заверка на подписа на заявителя
2. Удостоверение за пререгистрация по параграф 4 от преходните и заключителни разпоредби на ЗТР
3. Декларация по чл. 13 ал. 4 от ЗТР.
4. Декларация по чл. 13 ал. 5 от ЗТР
5. Нотариално заверено пълномощно от заявителя към приносителя за подаване на документите за пререгистрация.

Трябва да имате предвид, че всички действия по пререгистрацията на едноличен търговец са освободени от такси към търговския регистър.


Пререгистрация на (еднолично) дружество с ограничена отговорност (Е)ООДПредполагаме, че вече сте си извадили Удостоверение за пререгистрация по параграф 4 от ЗТР.

За да извършите пререгистрацията ви е необходимо Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност - А4 и Заявление за обявяване на актове - Г1.

Заявленеито се попълва лесно, като в него се вписват идентификационни данни на заявител и данни за самото предприятие.

Заявител за пререгистрация на ООД и ЕООД може да бъде само управител, който е вписан в Удостоверението за пререгистрация.

Ако упраивтелите са повече от един и представляват дружеството поотделно, заявлението се подава от единия от тях. Ако представляват дружеството само заедно, то заявлението се попълва от всички управители.

Съдружниците не могат да бъдат заявители, ако не са управители на дружеството.

В заявлението се попълват съвсем точно данните от удостоверението за пререгистрация. Не трябва да има никакви различия. Дори и да ви се иска да смените нещо - например адрес на управление и да допълните предмета на дейност - не го правете - ще получите отказ за пререгистрация. Ако искате да направите някакви промени, първо трябва да се пререгистрирате и след това да направите промени.

По аналогичен начин се попълва и заявление Г1 за обявяване на актове.

Естествено можете да подадете допълнително заявление А4 за желаните от вас промени, за което следва да заплатите такса от 30.00 лв.

Добре е да изчакате да завърши пререгистрацията и тогава да правите промени, защото ако пререгистрацията по някаква причина е неуспешна, ще бъде отхвърлено и заявлението за промяна на обстоятелства, а с това ще загубите и платената такса за промяната и ще трябва да я плащате отново.

Попълнените заявления А4 и Г1 заедно с удостоверението за пререгистрация и копие от актуалния Дружествен договор за ООД или Учредителен акт за ЕООД, се подават в Агенция по вписванията - търговски регистър.

Дружественият договор/учредителният акт трябва да бъдат заверени с подпис на управителя и надпис "Вярно с оригинала".

Документите могат да се подадат от заявителя лично, като той, пред длъжностно лице от Агенция по вписванията, собственоръчно подписва заявлението А4 и Г1.

Заедно със заявление А4, Г1, удостоверение за пререгистрация и Актуален дружествен договор/учредителен акт, заявителят попълва и прилага декларация по чл. 13 ал. 4 от ЗТР за истинността на заявените обстоятелства.

Документите могат да се подат и от приносител - упълномощено лице с изрично писмено пълномощно, което трябва да е нотариално заверено.

В случай, че документите се подават от приносител с нотариално заверено пълномощно, то следва и заявление А4 и заявление Г1 да бъдат подписани от заявителя и подписа да бъде нотариално заверен.

Заедно с другите документи приносителят прилага и декларация по чл. 13 ал. 5 от ЗТР, с която декларира, че документите са му предадени лично от възложителя.

Преди да подадете документите в търговски регистър е добре да направите копие на Удостоверението за пререгистрация, което да можете да използвате, в случай на отказ за пререгистрация по някаква причниа.

Списък на всички документи които се подават в Агенция по вписванията за пререгистрация на ЕООД/ООД:

Ако документите се подават от заявитея (собственика):

1. Попълнено заявление А4
2. Удостоверение за пререгистрация по параграф 4 от преходните и заключителни разпоредби на ЗТР
3. Попълнено заявление Г1
4. Копие на актуален дружествен договор/учредителен акт
5. Декларация по чл. 13 ал. 4 от ЗТР.

Ако документите се подават от упълномощено лице:

1. Попълнено заявление А4
2. Удостоверение за пререгистрация по параграф 4 от преходните и заключителни разпоредби на ЗТР
3. Попълнено заявление Г1
4. Копие на актуален дружествен договор/учредителен акт
5. Декларация по чл. 13 ал. 4 от ЗТР.
4. Декларация по чл. 13 ал. 5 от ЗТР
5. Нотариално заверено пълномощно от заявителя към приносителя за подаване на документите за пререгистрация.

Трябва да имате предвид, че всички действия по пререгистрацията на търговски дружества са освободени от такси към търговския регистър.


 9.6 - 3 votes 

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-9354828679820113"
data-ad-slot="6270180094">

Търсене в сайта

Custom Search

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]

Меню

Последни коментари

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от brrabg на 26 мар : 13:34
Възможно е да.

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от MitkoNK на 21 мар : 08:58
Възможно ли е увеличаването на капитала да се извъ [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от brrabg на 16 фев : 14:37
Така няма да стане. В набирателната сметка може са [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от Иво на 13 фев : 08:00
Какъв е проблема да взема назаем от приятел 1000 л [още ...]

[новини] Всеки трябва да си знае правата, или Защо не ни трябва Удостоверение за актуално състояние
Публикувано от brrabg на 22 дек : 12:53
Това са търговски взаимоотношения и не са регламен [още ...]

[новини] Всеки трябва да си знае правата, или Защо не ни трябва Удостоверение за актуално състояние
Публикувано от Димма на 15 дек : 15:20
А имат ли право лица извън посочените в чл. 23 (4) [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от Кирилов на 06 сеп : 21:22
Не разбирам какъв е проблемът при ЕООД, след като [още ...]

[новини] Публикуване на ГФО за предприятия нерегистрирани по Търговския закон
Публикувано от brrabg на 21 юни : 04:19
На този въпрос може да ви отговори само някой от А [още ...]

[новини] Публикуване на ГФО за предприятия нерегистрирани по Търговския закон
Публикувано от expecially на 20 юни : 11:25
Здравейте, бих искала да попитам защо Публикуван в [още ...]

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от brrabg на 19 апр : 12:18
Важи, защо да не важи. При апорта има някои особен [още ...]