Non deposit forex bonus

Get $1500 STARTUP Bonus

Start trading without any investments and risks right now!

Последни съобщения във форума

Тема Автор Отговори
Вписване на прокурист на ЕТ: Здравейте, Желая да впиша съпругата ми като прокурист. Моля за помощ. Какви документи да подготвя и къде да ... от: Форум за предприемчивите хора isbul 10
Собственик ЕООД инвалид: Здравейте, предстои ми пускане дейността на фирмата ЕООД. Междувременно се инвалидизирах с 80 % /за жалост .../ ... от: Форум за предприемчивите хора didineva 5
конфликт на интереси ли е,искам съвет как да постъпя: Здравейте,дано ми помогнете с моята дилема имам фирма кято е основана през 2009г два пъти започвах дейност и ... от: Форум за предприемчивите хора радо76 3
Прокурист или Търговски пълномощник: Добър ден, Задължително ли е ЕТ, осигуряващо се като СОЛ да назначи Прокурист при излизане в майчинство ... от: Форум за предприемчивите хора krasi1 1
А4: При регистрация на ново ООД с двама управители, които са заедно и поотделно, заявители са и двамата или може ... от: Форум за предприемчивите хора Лили 1

Регистрация на едноличен търговец (ЕТ)

Регистрация на едноличен търговец (ЕТ)

Регистрацията на едноличен търговец (ЕТ) е регламентирана в Търговския закон, част втора, дял първи, глава осма – Търговец физическо лице.

Запзнайте се с текста от закона

Дял първи.
ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ
Глава осма.
ТЪРГОВЕЦ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ


ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Чл. 56. Като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Чл. 57. Не може да бъде едноличен търговец лице, което:
1. е в производство за обявяване в несъстоятелност;
2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 1994 г.) е невъзстановен в правата си несъстоятелен;
3. (нова - ДВ, бр. 63 от 1994 г.) е осъдено за банкрут.

РЕГИСТРАЦИЯ
Чл. 58. (1) Едноличният търговец се регистрира въз основа на заявление, в което се посочват:
1. името, местожителството, адресът на лицето и единният граждански номер;
2. фирмата, под която ще се извършва дейността;
3. седалището и адресът на управлението на дейността;
4. предметът на дейност.
(2) Със заявлението се представя образец от подписа на търговеца и декларация, че не е лишен от правото да упражнява търговска дейност.
(3) (Нова - ДВ, бр. 124 от 1997 г.) В регистъра се вписват данните по ал. 1.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 124 от 1997 г.) Едно лице може да регистрира само една фирма като едноличен търговец.

ФИРМА НА ЕДНОЛИЧНИЯ ТЪРГОВЕЦ
Чл. 59. Фирмата на едноличния търговец трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което е известен в обществото.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИРМА
Чл. 60. (1) Фирмата на едноличния търговец може да бъде прехвърлена на трето лице само заедно с предприятието му. Съгласието за прехвърлянето на фирмата трябва да бъде дадено съобразно чл. 15, ал. 1.
(2) Наследниците на едноличния търговец, които поемат предприятието, могат да запазят неговата фирма.
(3) В случаите по предходните алинеи към фирмата трябва да се добави името на новия собственик.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г. - изм. относно влизането в сила, бр. 80 от 2006 г.) Прехвърлянето се вписва в търговския регистър.

ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ РЕГИСТЪРА
Чл. 60а. (Нов - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Вписването на едноличния търговец се заличава от търговския регистър:
1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г. - изм. относно влизането в сила, бр. 80 от 2006 г.) при прекратяване на дейността му или при установяване на местожителството му в чужбина - по негово заявление;
2. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г. - изм. относно влизането в сила, бр. 80 от 2006 г.) при смъртта му - по заявление от наследниците;
3. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г. - изм. относно влизането в сила, бр. 80 от 2006 г.) при поставянето му под запрещение - по заявление от настойника или попечителя.


Едноличен търговец може да регистрира всяко лице, което има местожителство в Република България. Не е задължително лицето да е български гражданин.

Има и някои ограничения. Не може да се регистрира като ЕТ лице, което:
1. е в производство за обявяване в несъстоятелност;
2. е невъзстановен в правата си несъстоятелен;
3. е осъдено за банкрут.

Има въведени правила относно фирмата (наименованието) на едноличния търговец. Фирмата трябва да съдържа задължително името и фамилията или името и бащиното име на лицето, което регистрира едноличен търговец.
Освен имената на собственика, фирмата може да съдържа и друга част, като тя може да е както преди името на собственика, така и след него.

Запазване на име на едноличен търговец (ЕТ)

Процедурата по регистрация на ЕТ започва с избора на фирма (наименование).
След като вече имате избрано име трябва да го запазите в Търговския регистър.
Процедурата по запазване на фирма е регламетирана в Закона за търговския регистър.

Запознайте се с текста от закона

Глава четвърта.
ЗАПАЗВАНЕ НА ФИРМА
Запазване на фирма
Чл. 35. (1) Всеки може да запази фирма преди подаване на заявление за вписване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Запазването се извършва въз основа на заявление по образец, в което се посочва заинтересованото лице, в чиято полза е запазването чрез незабавно отразяване в търговския регистър по реда на постъпването на заявлението.
(3) По всяко заявление се извършва проверка дали друго лице няма права върху фирмата и дали е платена дължимата държавна такса.

Действие на запазването (Загл. изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.)
Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) (1) Запазването има действие 6 месеца и е пречка друг търговец да бъде вписан в търговския регистър под същата фирма. Действието на запазването се продължава до приключването на производството по обжалване на отказа за вписване.
(2) В случай, че в срока по ал. 1 е подадено ново заявление за вписване, запазването има действие до приключване на производството по регистрация.

Забрана за прехвърляне
Чл. 37. Запазената фирма е неотчуждима и непрехвърлима.


Запазването на името на фирма става чрез подаване на Заявление Д1 в търговския регистър.

Начина на попълване на заявлението е регламентирано в Наредба за водене, съхранение и достъп до търговския регистър.

Виж указанията за попълване

Указания за попълване на заявление Д1

І. Заявление Д1 за запазване на фирма съдържа полета, обединени в групи, в които данните се попълват както следва:
1. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на
заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато
заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът,
жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е
постоянният адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества на заявителя: "търговец", „прокурист”, "друго
лице в предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".
4. група „Запазена фирма” със следните полета:
а) поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което търговецът или клонът на чуждестранен търговец ще
извършва търговска дейност, без да се посочва правната форма;
б) поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата се изписва на латиница, без да се
посочва правната форма. Попълването на това поле не е задължително;
в) поле № 29 "Заинтересовано лице", в което се посочват името/фирмата/наименованието и ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/кодът по
БУЛСТАТ на лицето, в полза на което се заявява запазване на фирмата и качеството на това лице спрямо търговеца или клона на
чуждестранен търговец, който ще бъде вписан в търговския регистър под запазената фирма (съдружник, управител, едноличен
собственик и т. н.);
г) поле № 27б "Заличаване на запазването", в което се отбелязва заявяването за заличаване на запазването на фирма, като
заявител може да бъде само заинтересованото лице, в чиято полза е направено запазването.
5. група "Приложения" с единствено поле "Описание" за отбелязване на приложените към заявлението документи и на
документите, които ще се ползват от предходно заявление;
6. група "Подпис" с единствено поле за подписа на заявителя; когато заявлението се подава по електронен път, това поле не
се попълва.
ІІ. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя" и "Подпис" се попълват за всеки един от тях, а в
случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образеца не достига, се прилага допълнително приложение З1.


Заявител може да бъде: 1. търговеца; 2. друго лице в предвидените по закон случаи; 3. адвокат с изрично пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата, за представителство пред агенцията, 4. прокурист.

Заявлението може да се подаде в Агенцията по вписванията от заявителя или от лице с изрично писмено пълномощно.
Ако заявлението се подава от лице различно от заявителя, то заявлението и пълномощното трябва да са нотариално заверени.

Съвет:

Добре е заявлението за запазване на име да се подаде лично от търговеца, защото ако в момента на подаването името е заето, ще има възможност да избере ново име което е свободно. Ако заявлението се подава от упълномощено лице и е нотариално заверено с вписано име, което не е свободно, ще трябва да правите ново зявление Д1.


При подаване на заявлението, ако името е свободно запазването става веднага и има валидност 6 месеца, през които никой, освен заинтересованото лице запазило името, не може да рагистрира фирма със същото име.

Необходими документи за запазване на име на едноличен търговец:

1. Заявление Д1 за запазване на име
2. Декларация по чл. 13 ал. 4 от Закона затърговския регистър
3. Нотариално заверено пълномощно на приносителя (ако заявлението ше се подава от приносител, а не от заявителя)
4. Декларация по чл. 13 ал. 5 от Закона за търговския регистър (ако заявленирто ше се подава от приносител, а не от заявител)

Горните документи могат да бъдат попълнени на компютър, пишеща машина или четливо на ръка.

Таксата за запазване име на фирма е 50.00 лв.

Вписване на ЕТ в Търговския регистър

След като имаме запазено име трябва да подадем документи за вписване на ЕТ в търговския регистър.

За вписване на ЕТ се подава попълнено Заявление А1. Зявлението трбява да е попълнено от името на собственика на едноличния търговец.
Начина за попълване на заявление А1 при първоначална регистрация е определено в указанията за попълване на заявление А1.

Към заявлението за вписване се прилагат следните документи:

1. Декларация по чл. 57 и 58 от Търговския закон
2. Нотариално заверен образец от подписа на собственика на ЕТ
3. Декларация по чл. 13 ал. 4 от Закона за търговския регистър

Ако документите се подават от приносител, към заявлението се прилагат още:

1. Нотариално заверено пълномощно за подаване на документите в търговския регистър
2. Декларация по чл. 13 ал. 5 от Закона за търговския регистър
3. Данни за приносителя

Ако документите се подават от приносител, трябва Заявлени А1 да бъде подписано от заявителя и подписа да бъде с нотариална заверка.

Търговският регистър събира такса за първоначално вписване на ЕТ в размер на 35.00 лв.

Съгласно промените в ЗТР, в сила от 01.01.2012 г.:
Когато към заявлението на търговеца за вписване, заличаване или обявяване не са приложени всички документи, които се изискват по закон, или когато не е платена дължимата държавна такса, длъжностното лице по регистрацията дава указания на заявителя за отстраняване на нередовността. Указанията се оповестяват по електронната партида на търговеца или на електронната страница на агенцията, когато е подадено заявление за регистрация на търговеца, не по-късно от следващия работен ден от постъпването на заявлението в търговския регистър. Заявителят може да изпълни указанията и да ги представи чрез заявление по образец, определен в наредбата по чл. 31. Длъжностното лице постановява отказ, ако тези указания не са изпълнени до изтичането на срока по чл. 19, ал. 2.


Това означава, че след подаване на заявлението за регистрация, трябва да следите страницата на Търговския регистър и ако там бъде публикувано указание за предоставяне на допълнителни документи, следва да изпълните това указание в срок от три работни дни, в противен случай ще получите отказ.

 10.0 - 4 votes 

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-9354828679820113"
data-ad-slot="6270180094">

Търсене в сайта

Custom Search

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]

Меню

Последни коментари

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от brrabg на 26 мар : 13:34
Възможно е да.

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от MitkoNK на 21 мар : 08:58
Възможно ли е увеличаването на капитала да се извъ [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от brrabg на 16 фев : 14:37
Така няма да стане. В набирателната сметка може са [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от Иво на 13 фев : 08:00
Какъв е проблема да взема назаем от приятел 1000 л [още ...]

[новини] Всеки трябва да си знае правата, или Защо не ни трябва Удостоверение за актуално състояние
Публикувано от brrabg на 22 дек : 12:53
Това са търговски взаимоотношения и не са регламен [още ...]

[новини] Всеки трябва да си знае правата, или Защо не ни трябва Удостоверение за актуално състояние
Публикувано от Димма на 15 дек : 15:20
А имат ли право лица извън посочените в чл. 23 (4) [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от Кирилов на 06 сеп : 21:22
Не разбирам какъв е проблемът при ЕООД, след като [още ...]

[новини] Публикуване на ГФО за предприятия нерегистрирани по Търговския закон
Публикувано от brrabg на 21 юни : 04:19
На този въпрос може да ви отговори само някой от А [още ...]

[новини] Публикуване на ГФО за предприятия нерегистрирани по Търговския закон
Публикувано от expecially на 20 юни : 11:25
Здравейте, бих искала да попитам защо Публикуван в [още ...]

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от brrabg на 19 апр : 12:18
Важи, защо да не важи. При апорта има някои особен [още ...]